تنهايــــــى مالِ آدماى پاكـه وگـرنه هــرزه ها كه تنها نم