آنگاه که غرور کسی را له میکنی،آنگاه که شمع امید کسی را خا