کریس واسه بازی امروز کفشای مخصوص کفشای طلاشو پا میکنه.