وقتی که می فهمی مهمون داره میاد خونه ات و ماهی پلو باید ب