اووووووووف این ویس هم شورش رو در اورده خو یعنی چی کامنتار