سلامتیه اون صبحی که وقتی بیدار میشی خودشو بغل کرده باشی،