(*خاکی* نباش* که *اسفالتت* میکنم *)

00.amir.00


بکَُِّشَُِّ (پَُِّایَُِّینَُِّ)
کًَُِّپیًَُِّ مًَُِّمًَُِّنونًَُِّ 🚫

۱۳۹۷/۷/۷:تًَُِّاریًَُِّخ وًَُِّروًَُِّد بًَُِّه وًَُِّیسًَُِّگوًَُِّن
شهر پاییز..
کوچه نهم ..
پلاک نهم ....
خَُِّیَُِّلَُِّیَُِّاَُِّ مَُِّیَُِّخَُِّوان مَُِّنَُِّو بَُِّزنَُِّن زَُِِمیَُِّن وَُِّلیَُِّ نمیَُِّدوَُِّننَُِّ
. بزنَُِّ زًَُِمیَُِّن هواَُِّ مِّیدی..
زندگی رو با تو میخوام

دنیای همه دور خورشید میگرده .. دنیای من دور چشات ... @wwweew

دنیای همه دور خورشید میگرده .. دنیای من دور چشات ... @wwweew

۹ ساعت پیش
3K
سکوت من خودش هزار حرفه ... :)

سکوت من خودش هزار حرفه ... :)

۱ روز پیش
5K
#خواهر_برادری خوشبختی یعنی داشتن یه خواهر که حواست بهش باشه .. #A @asalgol123456

#خواهر_برادری خوشبختی یعنی داشتن یه خواهر که حواست بهش باشه .. #A @asalgol123456

۱ روز پیش
6K
تنهاییامو دوس دارم ...اخه با یاد میگذره به سختی :)

تنهاییامو دوس دارم ...اخه با یاد میگذره به سختی :)

۲ روز پیش
18K
اکیپمون #خودم #صدف #ستی #نیما #رامی #نفس #فاطمه #امیر رضا #عسلی #ندا جون

اکیپمون #خودم #صدف #ستی #نیما #رامی #نفس #فاطمه #امیر رضا #عسلی #ندا جون

۲ هفته پیش
207K
هًًًًًًًًًًَُِِِِِِِِِِِِِِِِِّمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِهًَُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّ کِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرًًَُِِِِِِِِِِِِِِِّ کِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِدَُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّمِِِِِِِِِِِِِِِ وِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلًَُِِِِِِِِِِِِِِِِِِّیِِِِِِِِِِِِِِِِ ... ممنون :)

هًًًًًًًًًًَُِِِِِِِِِِِِِِِِِّمِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِهًَُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّ کِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِاِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرًًَُِِِِِِِِِِِِِِِّ کِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِرِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِدَُِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِّمِِِِِِِِِِِِِِِ وِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِلًَُِِِِِِِِِِِِِِِِِِّیِِِِِِِِِِِِِِِِ ... ممنون :)

۳ هفته پیش
28K
اینو بدون خیلی دوستت داشتم .. هوم....

اینو بدون خیلی دوستت داشتم .. هوم....

۳ هفته پیش
19K
ببین چه میکنه ...

ببین چه میکنه ...

۳ هفته پیش
19K
هوم .... 😔 اینو باید به خیلیا بگم .....

هوم .... 😔 اینو باید به خیلیا بگم .....

۳ هفته پیش
17K
تو دنیای انسان های با نقاب ... بی نقاب باشی ... کم داری

تو دنیای انسان های با نقاب ... بی نقاب باشی ... کم داری

۴ هفته پیش
17K
مَُِّن شَُِّیر تَُِّو قفَُِّسم کهًَُّ زدَُِّ سیَُِّگاَُِّر کَُِّیَُِّر توًَُِّ نُِّفسَُِّم ..

مَُِّن شَُِّیر تَُِّو قفَُِّسم کهًَُّ زدَُِّ سیَُِّگاَُِّر کَُِّیَُِّر توًَُِّ نُِّفسَُِّم ..

۴ هفته پیش
15K
کپشن 👇👇 به آفتاب گردون گفتم . چرا شبا سرت پایینه ..؟ گفت : آخه ماه چشمک میزنه نمیخوام به خورشید خیانت کنم .. ................................................................................................

کپشن 👇👇 به آفتاب گردون گفتم . چرا شبا سرت پایینه ..؟ گفت : آخه ماه چشمک میزنه نمیخوام به خورشید خیانت کنم .. ................................................................................................

۴ هفته پیش
15K
😔

😔

۲ مرداد 1398
15K
۲۸ تیر 1398
17K
سلام من امیرحسین هستم ۱۶.5 ساله از خوزستان من توی یه خانواده کوچک بزرگ شدم و پدرم شغلی آزاد داره و مادرم خونه داره و زندگی خوبی رو داشتیم تا این که یه روز مادرم ...

سلام من امیرحسین هستم ۱۶.5 ساله از خوزستان من توی یه خانواده کوچک بزرگ شدم و پدرم شغلی آزاد داره و مادرم خونه داره و زندگی خوبی رو داشتیم تا این که یه روز مادرم شکمش درد گرفت ومن و پدرم اون رو بردیم دکتر من اونوقت ۱۰ سالم بود ...

۲۸ تیر 1398
134K
۲۷ تیر 1398
18K
۲۶ تیر 1398
18K
۲۶ تیر 1398
19K