۲۶ آبان 1397
466
۲۰ آبان 1397
518
سـر ذوق آمـدم از خنده ی تو، باز بخند بی تفاوت به جهان باش و فقط ناز بخند متین شریفی

سـر ذوق آمـدم از خنده ی تو، باز بخند بی تفاوت به جهان باش و فقط ناز بخند متین شریفی

۱۳ آبان 1397
928
فرق ما این است تو دل کنده ای از من ولی من فقط دارم به دل کندن تظاهر می کنم #متین_شریفی

فرق ما این است تو دل کنده ای از من ولی من فقط دارم به دل کندن تظاهر می کنم #متین_شریفی

۵ آبان 1397
847
بی تجربگی کـــردم و آزردمـــت امــا بی تجربه را محکمه بُردن که روا نیست #متین_شریفی

بی تجربگی کـــردم و آزردمـــت امــا بی تجربه را محکمه بُردن که روا نیست #متین_شریفی

۳ آبان 1397
2K