مثل یک اتفاق خوب درست بیفت وسط زندگی ام... طوری که اگر خواستم هم،نتوانم تغییرت دهم... اتفاق ساعتی نباش اگر افتادی،تا آخر بمان

مثل یک اتفاق خوب درست بیفت وسط زندگی ام... طوری که اگر خواستم هم،نتوانم تغییرت دهم... اتفاق ساعتی نباش اگر افتادی،تا آخر بمان

۱ روز پیش
19K
ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ ﯾﺎ ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ؟ "ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛ ﭼﻮﻥ ﻣﻔﯿﺪﯼ "ﺩﻟﺒﺴﺘﮕﯽ" ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﺒﺎﺷﯽ به کسی که دوستش داری ""دلبسته"" باش نه وابسته!!!

۱ روز پیش
17K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
6K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
16K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
6K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
5K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
4K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
12K
۱ روز پیش
21K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
17K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
3K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
17K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
14K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
4K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
4K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
4K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
4K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
4K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
4K
#والپیپر

#والپیپر

۱ روز پیش
4K