جیگرشو بخورم یا بزنم جیگرمو واسش پر پر کنم ؟؟؟ 😅😛🙈😍😂👐 لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست 👻😂💙👐🌼🙈😍💖😛🍭😅💙🌻👐🌼 جووووون جووونزززز 😉😎😍 مخصوصن اگه سروره آسیاااا استقلالی هم باشیم 😂👐🙈💙👻✌😃 میگم حسوووووداااا در چه حالین ؟؟؟؟ ...

جیگرشو بخورم یا بزنم جیگرمو واسش پر پر کنم ؟؟؟ 😅😛🙈😍😂👐 لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست 👻😂💙👐🌼🙈😍💖😛🍭😅💙🌻👐🌼 جووووون جووونزززز 😉😎😍 مخصوصن اگه سروره آسیاااا استقلالی هم باشیم 😂👐🙈💙👻✌😃 میگم حسوووووداااا در چه حالین ؟؟؟؟ 😶✌😎😛🙈😂👐 حسوووووودااااا کاااامنتتت لوووودفنننززز؟؟؟ 😶✌😉😍😂 جوووون جوووونززز کامنتاتونو بخورم من الهیییی 😛 لیس بزنم من ...

۲ هفته پیش
9K
ژووووونززز جیگرشووو بخورم من الهییی 😹😍👐👻💋 جیگرشو بخورم یا بزنم جیگرمو واسش پر پر کنم ؟؟؟ 😅😛🙈😍😂👐 لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست 👻😂💙👐🌼🙈😍💖😛🍭😅💙🌻👐🌼 جووووون جووونزززز 😉😎😍 مخصوصن اگه سروره آسیاااا استقلالی هم باشیم 😂👐🙈💙👻✌😃 ...

ژووووونززز جیگرشووو بخورم من الهییی 😹😍👐👻💋 جیگرشو بخورم یا بزنم جیگرمو واسش پر پر کنم ؟؟؟ 😅😛🙈😍😂👐 لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست 👻😂💙👐🌼🙈😍💖😛🍭😅💙🌻👐🌼 جووووون جووونزززز 😉😎😍 مخصوصن اگه سروره آسیاااا استقلالی هم باشیم 😂👐🙈💙👻✌😃 میگم حسوووووداااا در چه حالین ؟؟؟؟ 😶✌😎😛🙈😂👐 حسوووووودااااا کاااامنتتت لوووودفنننززز؟؟؟ 😶✌😉😍😂 جوووون جوووونززز کامنتاتونو بخورم ...

۲ هفته پیش
9K
لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست 👻😂💙👐🌼🙈😍💖😛🍭😅💙🌻👐🌼 جووووون جووونزززز 😉😎😍 مخصوصن اگه سروره آسیاااا استقلالی هم باشیم 😂👐🙈💙👻✌😃 میگم حسوووووداااا در چه حالین ؟؟؟؟ 😶✌😎😛🙈😂👐 حسوووووودااااا کاااامنتتت لوووودفنننززز؟؟؟ 😶✌😉😍😂 جوووون جوووونززز کامنتاتونو بخورم من الهیییی ...

لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست 👻😂💙👐🌼🙈😍💖😛🍭😅💙🌻👐🌼 جووووون جووونزززز 😉😎😍 مخصوصن اگه سروره آسیاااا استقلالی هم باشیم 😂👐🙈💙👻✌😃 میگم حسوووووداااا در چه حالین ؟؟؟؟ 😶✌😎😛🙈😂👐 حسوووووودااااا کاااامنتتت لوووودفنننززز؟؟؟ 😶✌😉😍😂 جوووون جوووونززز کامنتاتونو بخورم من الهیییی 😛 لیس بزنم من کامنتاتونو 😂🙈👻😂 سولاخپولیسیااا گذارش گرایه حرفه ای دست به لیسیدنتون خوبه ...

۲ هفته پیش
8K
لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست 👻😂💙👐🌼🙈😍💖😛🍭😅💙🌻👐🌼 جووووون جووونزززز 😉😎😍 مخصوصن اگه سروره آسیاااا استقلالی هم باشیم 😂👐🙈💙👻✌😃 میگم حسوووووداااا در چه حالین ؟؟؟؟ 😶✌😎😛🙈😂👐 حسوووووودااااا کاااامنتتت لوووودفنننززز؟؟؟ 😶✌😉😍😂 جوووون جوووونززز کامنتاتونو بخورم من الهیییی ...

لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست 👻😂💙👐🌼🙈😍💖😛🍭😅💙🌻👐🌼 جووووون جووونزززز 😉😎😍 مخصوصن اگه سروره آسیاااا استقلالی هم باشیم 😂👐🙈💙👻✌😃 میگم حسوووووداااا در چه حالین ؟؟؟؟ 😶✌😎😛🙈😂👐 حسوووووودااااا کاااامنتتت لوووودفنننززز؟؟؟ 😶✌😉😍😂 جوووون جوووونززز کامنتاتونو بخورم من الهیییی 😛 لیس بزنم من کامنتاتونو 😂🙈👻😂 سولاخپولیسیااا گذارش گرایه حرفه ای دست به لیسیدنتون خوبه ...

۲ هفته پیش
8K
لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست 👻😂💙👐🌼🙈😍💖😛🍭😅💙🌻👐🌼 جووووون جووونزززز 😉😎😍 مخصوصن اگه سروره آسیاااا استقلالی هم باشیم 😂👐🙈💙👻✌😃 میگم حسوووووداااا در چه حالین ؟؟؟؟ 😶✌😎😛🙈😂👐 حسوووووودااااا کاااامنتتت لوووودفنننززز؟؟؟ 😶✌😉😍😂 جوووون جوووونززز کامنتاتونو بخورم من الهیییی ...

لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست 👻😂💙👐🌼🙈😍💖😛🍭😅💙🌻👐🌼 جووووون جووونزززز 😉😎😍 مخصوصن اگه سروره آسیاااا استقلالی هم باشیم 😂👐🙈💙👻✌😃 میگم حسوووووداااا در چه حالین ؟؟؟؟ 😶✌😎😛🙈😂👐 حسوووووودااااا کاااامنتتت لوووودفنننززز؟؟؟ 😶✌😉😍😂 جوووون جوووونززز کامنتاتونو بخورم من الهیییی 😛 لیس بزنم من کامنتاتونو 😂🙈👻😂 سولاخپولیسیااا گذارش گرایه حرفه ای دست به لیسیدنتون خوبه ...

۲ هفته پیش
8K
لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست 👻😂💙👐🌼🙈😍💖😛🍭😅💙🌻👐🌼 جووووون جووونزززز 😉😎😍 مخصوصن اگه سروره آسیاااا استقلالی هم باشیم 😂👐🙈💙👻✌😃 میگم حسوووووداااا در چه حالین ؟؟؟؟ 😶✌😎😛🙈😂👐 حسوووووودااااا کاااامنتتت لوووودفنننززز؟؟؟ 😶✌😉😍😂 جوووون جوووونززز کامنتاتونو بخورم من الهیییی ...

لاکچری بودن تو ذاته ما اسفندیاست 👻😂💙👐🌼🙈😍💖😛🍭😅💙🌻👐🌼 جووووون جووونزززز 😉😎😍 مخصوصن اگه سروره آسیاااا استقلالی هم باشیم 😂👐🙈💙👻✌😃 میگم حسوووووداااا در چه حالین ؟؟؟؟ 😶✌😎😛🙈😂👐 حسوووووودااااا کاااامنتتت لوووودفنننززز؟؟؟ 😶✌😉😍😂 جوووون جوووونززز کامنتاتونو بخورم من الهیییی 😛 لیس بزنم من کامنتاتونو 😂🙈👻😂 سولاخپولیسیااا گذارش گرایه حرفه ای دست به لیسیدنتون خوبه ...

۲ هفته پیش
7K
هوی مدیر فقط ماله من خار داره پستام 😱 😑 🙈 چرا پاکیدی عبضییی 😕 😒 🔫 😂 خو بیشول من اینو از خوده ویسگون کپی کردم خودم این پستو بیشتر از صدبار لایک کردم ...

هوی مدیر فقط ماله من خار داره پستام 😱 😑 🙈 چرا پاکیدی عبضییی 😕 😒 🔫 😂 خو بیشول من اینو از خوده ویسگون کپی کردم خودم این پستو بیشتر از صدبار لایک کردم 😤 😏 😒 مدیییررر؟ برو یه گوشه بمیل ✌ 😂 😱 😑 فقط به من ...

۲ هفته پیش
21K
به حق فاطمه ی زهرا (س) خبر مرگت بیاد انشالله قبل ۱۴۰۰ 😶✌💩👐😷😉😨 ببین احمق کارو به کوجا رسوندی 😒😒😒😕 خون چند نفر ریخته شد به خاطره احمق بازی تو روان پریش ؟؟؟؟؟ کی جواب ...
عکس بلند

به حق فاطمه ی زهرا (س) خبر مرگت بیاد انشالله قبل ۱۴۰۰ 😶✌💩👐😷😉😨 ببین احمق کارو به کوجا رسوندی 😒😒😒😕 خون چند نفر ریخته شد به خاطره احمق بازی تو روان پریش ؟؟؟؟؟ کی جواب گویه این همه آتیش سوزیه کی جواب گویه ؟ خاااااعک توووو سرررت شیخ حسن فریدون ...

۲ هفته پیش
17K
دمتتت گررررم خامنه ای 👐😍😍😍🎉✌😃 هوووف تا حالا شنیدین میگن یه احمقه دیوانه 😂✌😑 یه سوزن میندازه تو انبار کاه که دیه صدتا ادم عاقل و زرنگ هم نمیتونن پیداش کنن 😉✌😓😱 مثه گندیه که ...

دمتتت گررررم خامنه ای 👐😍😍😍🎉✌😃 هوووف تا حالا شنیدین میگن یه احمقه دیوانه 😂✌😑 یه سوزن میندازه تو انبار کاه که دیه صدتا ادم عاقل و زرنگ هم نمیتونن پیداش کنن 😉✌😓😱 مثه گندیه که دولت زده الان 😒💩😏😒😷 بدون فکر و عقل قیمت بنزینو سه برابر کرد درگیری ایجاد ...

۲ هفته پیش
11K
هوووف تا حالا شنیدین میگن یه احمقه دیوانه 😂✌😑 یه سوزن میندازه تو انبار کاه که دیه صدتا ادم عاقل و زرنگ هم نمیتونن پیداش کنن 😉✌😓😱 مثه گندیه که دولت زده الان 😒💩😏😒😷 بدون ...

هوووف تا حالا شنیدین میگن یه احمقه دیوانه 😂✌😑 یه سوزن میندازه تو انبار کاه که دیه صدتا ادم عاقل و زرنگ هم نمیتونن پیداش کنن 😉✌😓😱 مثه گندیه که دولت زده الان 😒💩😏😒😷 بدون فکر و عقل قیمت بنزینو سه برابر کرد درگیری ایجاد کرد کشتار و جنگ بین ...

۲ هفته پیش
9K
خاااااااااعک بر سرت مدیییییر 😶✌😑💩😤😒 من ۴۶ تا پست داشتم احمق الان ۲۸ تا دارم 😷😏😱 همین عکسو که پاکیدی من از توی خوده ویسگون کپی کردم بیشووووور 😓✌😒😤 یه قانون بنویس بفهمم چیه این ...

خاااااااااعک بر سرت مدیییییر 😶✌😑💩😤😒 من ۴۶ تا پست داشتم احمق الان ۲۸ تا دارم 😷😏😱 همین عکسو که پاکیدی من از توی خوده ویسگون کپی کردم بیشووووور 😓✌😒😤 یه قانون بنویس بفهمم چیه این عکسا زشت و بد بوده که پاکیدی اخه 😑😒😤 #الهیییی_خدا_از_رو_زمین_ورت_داره_مدیر 😃😉😂😅😒💩✌😓😱👻 #مهناز_علاف #مدیر_بی_خاصیت_ویسگون 😒😅✌😂👻😷 #فقر_فرهنگی_مدیر ...

۲ هفته پیش
8K
امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد👻💪😓👌😂😂😨 در دولت احمدی نژاد اگر قیمتها میرفت بالا همزمان حقوق کارمندها هم میرفت بالا 👌 😉 فشاری حس نمیشد 👐 ...

امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد👻💪😓👌😂😂😨 در دولت احمدی نژاد اگر قیمتها میرفت بالا همزمان حقوق کارمندها هم میرفت بالا 👌 😉 فشاری حس نمیشد 👐 😂 حقوق کارمندهای زیر دیپلم از ۱۰۰ هزار تومانه زمانه ممد خاتمی به ۸۵۰ هزار ...

۲ هفته پیش
10K
اینم توضیح کامل به همراه سند و مدرک واسه کسانی که میگن در زمانه احمدی نژاد هم گرونی بود و فشار روی مردم 👻👌😛 امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب ...

اینم توضیح کامل به همراه سند و مدرک واسه کسانی که میگن در زمانه احمدی نژاد هم گرونی بود و فشار روی مردم 👻👌😛 امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد👻💪😓👌😂😂😨 در دولت احمدی نژاد اگر قیمتها میرفت بالا همزمان حقوق کارمندها ...

۲ هفته پیش
11K
امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 ...

امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 😨 👻 😷 😱 دست به دست کنین بچرخه تو گروه 😑😱😂👻😂👻 #بنزین_گرون 😑👐😱 #قیمت_خون_بابات_سر_گردنه ...

۲ هفته پیش
6K
امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 ...

امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 😨 👻 😷 😱 دست به دست کنین بچرخه تو گروه 😑 😱 😂 👻 ...

۲ هفته پیش
6K
امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 ...

امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 😨 👻 😷 😱 دست به دست کنین بچرخه تو گروه 😑 😱 😂 👻 ...

۲ هفته پیش
6K
امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 ...

امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 😨 👻 😷 😱 دست به دست کنین بچرخه تو گروه 😑 😱 😂 👻 ...

۲ هفته پیش
5K
امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 ...

امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 😨 👻 😷 😱 دست به دست کنین بچرخه تو گروه 😑 😱 😂 👻 ...

۲ هفته پیش
4K
امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 ...

امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 😨 👻 😷 😱 دست به دست کنین بچرخه تو گروه 😑 😱 😂 👻 ...

۲ هفته پیش
5K
امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 ...

امشب و فردا تظاهرات مشهد تهران و بیشتر شهرهای ایران دیشب چه تظاهراتی کردن مشهد 👻 💪 😓 👌 😂 😂 😨 لوووودفن گوسفند نباشیم شرکت در تظاهرات واجبه 👐 😅 🙈 👌 😹 💩 😨 👻 😷 😱 دست به دست کنین بچرخه تو گروه 😑 😱 😂 👻 ...

۲ هفته پیش
5K