مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت حال من بد بود. اما هیچ کس باور نداشت خوب می دانم که تنهایی مرا دق می دهد عشق هم در چنته اش چیزی از این بهتر نداشت...

مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت حال من بد بود. اما هیچ کس باور نداشت خوب می دانم که تنهایی مرا دق می دهد عشق هم در چنته اش چیزی از این بهتر نداشت...

۸ شهریور 1397
104
کوچکم نشمارید... من فاتح قلبی هستم که در این جهان هیچ خدایی را بندگی نمی کرد

کوچکم نشمارید... من فاتح قلبی هستم که در این جهان هیچ خدایی را بندگی نمی کرد

۷ شهریور 1397
39
۲۶ مرداد 1397
37
۲۶ مرداد 1397
43
۲۶ مرداد 1397
38
۲۶ مرداد 1397
40
۲۶ مرداد 1397
35
۲۶ مرداد 1397
39
۲۶ مرداد 1397
39
۲۶ مرداد 1397
37
۲۶ مرداد 1397
40
۲۶ مرداد 1397
37
۲۶ مرداد 1397
36
۲۶ مرداد 1397
38
۲۶ مرداد 1397
35
۲۶ مرداد 1397
37
۲۶ مرداد 1397
37
۲۶ مرداد 1397
37
۲۶ مرداد 1397
39
۲۶ مرداد 1397
37