bagheri63

bagheri63

زندگي برای ثابت كردنِ عشق، به زمان نياز ندارد.
شايد همين لحظه ای كه تو در ترديد بسر می‌بری، كسی در گوشه ای ديگر قلبی را كه روزی برای تو می‌تپيد، تصاحب كند.
زندگی‌ می‌رود و بايد همراهش شوی و بدانی كه فرصت به آن هايی داده ميشود كه برای بدست آوردنِ بهترين هایشان تلاش ميكنند و می‌جنگند

این حساب کاربری خصوصی میباشد