دنیامے مهدےم

er.me

👇
# عرفانه
۱۸#ساله
#شیراز
#آبان ماهے

#تنها دلیل زندگیم💙 @mr-love
#پادشاه قلبم👑 💖 @mr-love

#دےوانه وار عاشقتم بهترےنم💋 💎 💗

دورت بگـــردم 😂 تـنبل مــن😂 💙 💗

دورت بگـــردم 😂 تـنبل مــن😂 💙 💗

۲ روز پیش
4K
😻 😻 👭 💗 💜 💖 💎

😻 😻 👭 💗 💜 💖 💎

۳ روز پیش
2K
صبح در کوچهٔ ما منتظر خندهٔ توست وقت آن است که خورشید مجدد باشی #ابراهیم_فراهانی

صبح در کوچهٔ ما منتظر خندهٔ توست وقت آن است که خورشید مجدد باشی #ابراهیم_فراهانی

۳ روز پیش
3K
Nobody can make you happy if you aren't happy inside هیچکس نمیتونه تورو خوشحال کنه اگه از درون خوشحال نباشی !

Nobody can make you happy if you aren't happy inside هیچکس نمیتونه تورو خوشحال کنه اگه از درون خوشحال نباشی !

۱ هفته پیش
2K
یک جایی از دنیا کسی هست که وقتی به تو فکر می‌کند ته قلبش گرم می‌شود

یک جایی از دنیا کسی هست که وقتی به تو فکر می‌کند ته قلبش گرم می‌شود

۱ هفته پیش
3K
✌

۱ هفته پیش
2K
۳ هفته پیش
2K
گاهی یک نداشتن آدم را زنده زنده می کشد که از هزار بار مردن بدتر است نمی شود که تو را نداشت

گاهی یک نداشتن آدم را زنده زنده می کشد که از هزار بار مردن بدتر است نمی شود که تو را نداشت

۱۵ تیر 1398
5K
‏نه حوصله آدم جدید هست نه توان تحمل آدمای قدیم!

‏نه حوصله آدم جدید هست نه توان تحمل آدمای قدیم!

۱۴ تیر 1398
5K
دختردار ڪه شدم...😊 😍

دختردار ڪه شدم...😊 😍

۱۳ تیر 1398
5K
#قضاوت نڪنیم💭

#قضاوت نڪنیم💭

۹ تیر 1398
3K
مامان خوشکلم😍 الهی فدات شم روزت مبارک مهربونم😘 💖 💕

مامان خوشکلم😍 الهی فدات شم روزت مبارک مهربونم😘 💖 💕

۷ اسفند 1397
8K
دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست😢 😢 😥 😥

دلتنگم و با هیچکسم میل سخن نیست😢 😢 😥 😥

۱۲ بهمن 1397
5K
💑 تو همه چیزهِِ منے بهترےنم😊 💙 💖

💑 تو همه چیزهِِ منے بهترےنم😊 💙 💖

۱۸ دی 1397
1K
💖 💕 💖 💕 💖

💖 💕 💖 💕 💖

۱۷ دی 1397
6K
😍 روز شماری برای گرفتن دستات💑 💋

😍 روز شماری برای گرفتن دستات💑 💋

۱۷ دی 1397
6K
😂😂

😂😂

۱۷ دی 1397
6K
💖💎💋

💖💎💋

۱۷ دی 1397
6K
😍😍😍😍

😍😍😍😍

۱۷ دی 1397
6K
۱۷ دی 1397
6K