شُجــــــاعَم

fatemehfnr

خآصــــــ فَــــــقَط #خُدآســــــ
#رآمــــــین فَقَطــــــ
 اَدآشـــــــُ دَر میـــــآرهِـــــ

#sმeed #Rმოiი #fმrdiი #aსirezმ #ოeჩrმც #sმrdმr #ო๑ri #s๑r๑บsჩ
#سِپــــــیده گـــــــوزومـــــــ *-*
#بَــــهارَمـــــــ ^-^
#نیـــــــلو "-"


      
هیچـــ وَقتــ یِه اســتقلالـ💙ــی وَ هیچـــ #وَقتــ یِه پِرسپولیسیـــ❤ـــ از بُــ🏆ـــرد هَــــم #خوشــــحالــــ نِمیــــــ شَن وَلیـــ ؛شُـــــدهِ یِه جــــآی تــو یه #موقعـــــیتی اَز باخـ🔥ـــت هَم نآرآحَـ🙀ــــت می شـــــَن 💙❤🏆❤💙

هیچـــ وَقتــ یِه اســتقلالـ💙ــی وَ هیچـــ #وَقتــ یِه پِرسپولیسیـــ❤ـــ از بُــ🏆ـــرد هَــــم #خوشــــحالــــ نِمیــــــ شَن وَلیـــ ؛شُـــــدهِ یِه جــــآی تــو یه #موقعـــــیتی اَز باخـ🔥ـــت هَم نآرآحَـ🙀ــــت می شـــــَن 💙❤🏆❤💙

۱۴ ساعت پیش
2K
مآ خُلُ چِل نِیستیم [😉✌] خُلُ چِل مآست [🎀] آرهِ اِین جور ے آس [🍁🍂] #اِکیپِشـــــــون

مآ خُلُ چِل نِیستیم [😉✌] خُلُ چِل مآست [🎀] آرهِ اِین جور ے آس [🍁🍂] #اِکیپِشـــــــون

۲ روز پیش
4K
#پِیــــــمان خُدآســـــ😂❤

#پِیــــــمان خُدآســـــ😂❤

۳ روز پیش
5K
طــَرَف اِنقَدر مَن اینَمـــــ|👱✌| منـــــــ اینَم میــــکنه|🐾| هَـــــر وَقت اینَـــمو |👈💩| میبینَم فِکـــــر می کُنَم |👻👀| اونـــ💩ـــِه |😂😏| #مخـــــاطَب-#دآرهــــــ #خودش #مے دونهــــــــ✌👽

طــَرَف اِنقَدر مَن اینَمـــــ|👱✌| منـــــــ اینَم میــــکنه|🐾| هَـــــر وَقت اینَـــمو |👈💩| میبینَم فِکـــــر می کُنَم |👻👀| اونـــ💩ـــِه |😂😏| #مخـــــاطَب-#دآرهــــــ #خودش #مے دونهــــــــ✌👽

۳ روز پیش
4K
+تآ حالآ شیشه هَم شِکوندے؟😎🏢 بِهنآم:نِمیگَم😯 +حالآ شِکوندے یآ نَہ؟😒 بِهنآم: بَلـــہِ😝😅 +خوب این چِہ تَرسے دآشت؟🔫😱 بِهنآم:خوب هَنـــوز نمے دنَن کہ مَن شِکوندَم😂👍 +😐 این #مصـــاحـــبهِ عـــالیـــہ😂 #سُـــــ❤ـــرخـــــــآبیــ💙ـــــ @dokhi_esteghlali

+تآ حالآ شیشه هَم شِکوندے؟😎🏢 بِهنآم:نِمیگَم😯 +حالآ شِکوندے یآ نَہ؟😒 بِهنآم: بَلـــہِ😝😅 +خوب این چِہ تَرسے دآشت؟🔫😱 بِهنآم:خوب هَنـــوز نمے دنَن کہ مَن شِکوندَم😂👍 +😐 این #مصـــاحـــبهِ عـــالیـــہ😂 #سُـــــ❤ـــرخـــــــآبیــ💙ـــــ @dokhi_esteghlali

۴ روز پیش
3K
بُخورَمـــ عِشـــقَمو😜😂 مُنحَرف نباشـــید 😂 #me

بُخورَمـــ عِشـــقَمو😜😂 مُنحَرف نباشـــید 😂 #me

۴ روز پیش
7K
دِلَـــم تَنگـــه واسه رآمیـ❤ــنَم😧😢 #Raminam #قَدیمے

دِلَـــم تَنگـــه واسه رآمیـ❤ــنَم😧😢 #Raminam #قَدیمے

۴ روز پیش
3K
سَـــعیــــــدَمـــ❤

سَـــعیــــــدَمـــ❤

۴ روز پیش
3K
پِیمآنـــــــــــ عالیـــــــــــہ😂😍

پِیمآنـــــــــــ عالیـــــــــــہ😂😍

۷ روز پیش
3K
کَسے هَم شَبیہت بآشہ 👱^👧 مِثلہ خَودِ طُ نے👎 رو زَمین کَم اُوردیم🌏 روےِ پُلوتُون اِیم🌚 تَرسنآکیم مآ عِین 🔫 کروکودیل🐊 پَس نَخند نیآ 😊❌ چون جاے طُ نے💪👽

کَسے هَم شَبیہت بآشہ 👱^👧 مِثلہ خَودِ طُ نے👎 رو زَمین کَم اُوردیم🌏 روےِ پُلوتُون اِیم🌚 تَرسنآکیم مآ عِین 🔫 کروکودیل🐊 پَس نَخند نیآ 😊❌ چون جاے طُ نے💪👽

۱ هفته پیش
4K
وَقتــی عَصبــــانیــهِ👿 شَبــــیه یِه بَچــــهِ گُــ🐈ــــربه َســــت کِه فکر میـــ کُنه پَلنــ🐯ــگهِ #نیــــ💸💴💵💶ــمآر

وَقتــی عَصبــــانیــهِ👿 شَبــــیه یِه بَچــــهِ گُــ🐈ــــربه َســــت کِه فکر میـــ کُنه پَلنــ🐯ــگهِ #نیــــ💸💴💵💶ــمآر

۱ هفته پیش
4K
فَرزآد فَرزین:چے میگے تُو؟👂😒 پِیمآن:هیچے بآبآ شوخے کَردم✌👻 فَرزآد:آهآ؛ دیگہ شوخے نَکُن👽💿 پِیمآن:بآشہِ مَنم اَز شوخے خوشَم نمیآد😂👌

فَرزآد فَرزین:چے میگے تُو؟👂😒 پِیمآن:هیچے بآبآ شوخے کَردم✌👻 فَرزآد:آهآ؛ دیگہ شوخے نَکُن👽💿 پِیمآن:بآشہِ مَنم اَز شوخے خوشَم نمیآد😂👌

۱ هفته پیش
5K
مَن:چِشمآت اَذیَتت نِمی کُنع؟💙 رآمین:نَهـــــ😕 مَن:اَما پِدَرِ منُ دَر اُوردهــ😍 رآمین:خوب کارے کردهــ😝😂 مَن :ایشـــــ😒😂

مَن:چِشمآت اَذیَتت نِمی کُنع؟💙 رآمین:نَهـــــ😕 مَن:اَما پِدَرِ منُ دَر اُوردهــ😍 رآمین:خوب کارے کردهــ😝😂 مَن :ایشـــــ😒😂

۱ هفته پیش
3K
خوشحــالش😍 من نمی تونَم این کار کنم می دونی چــــرا ؟ چون باید به مرے.علیرضا ها. سروش.سعید .#ســـــردار . #فردیـــــن ....ووو جواب بدم😂😂😂

خوشحــالش😍 من نمی تونَم این کار کنم می دونی چــــرا ؟ چون باید به مرے.علیرضا ها. سروش.سعید .#ســـــردار . #فردیـــــن ....ووو جواب بدم😂😂😂

۱ هفته پیش
3K
🌜🌏زَمینـــــے شُدَنتــــ مبـــآرَکـــ☁🌏 #عَلیرضـــــا💜

🌜🌏زَمینـــــے شُدَنتــــ مبـــآرَکـــ☁🌏 #عَلیرضـــــا💜

۱ هفته پیش
3K
👏شُلـــه شُلـــه شُلـــه شُلـــه شُلـــه👏 👏شُلـــه شُلـــه شُلـــه شُلـــه شُلـــه👏 رآمینــ❤ـــ چـــه قـــــدر قشــنگِ❤. 🍁🌻انشــــــاالله مبارکشــ💍ـــ بــــاد بِهــ💙ـــنآم خـــوش آبـــــ و رَنــــگه💙 🍂🌹انشــــاالله مبــآرکشــ💎ـــ بــــآد @dokhi_esteghlali 😂😂😂😂

👏شُلـــه شُلـــه شُلـــه شُلـــه شُلـــه👏 👏شُلـــه شُلـــه شُلـــه شُلـــه شُلـــه👏 رآمینــ❤ـــ چـــه قـــــدر قشــنگِ❤. 🍁🌻انشــــــاالله مبارکشــ💍ـــ بــــاد بِهــ💙ـــنآم خـــوش آبـــــ و رَنــــگه💙 🍂🌹انشــــاالله مبــآرکشــ💎ـــ بــــآد @dokhi_esteghlali 😂😂😂😂

۲ هفته پیش
3K
عاشــــق فوتبآلیست ها⚽🏆 نشـــــــــــید👎 ازدواج مــــــی کُنـــــــــند 👪🏩 داغـــون مــــــــیشید🔥💔 #رضاگوچیــــــ#ریــــد#بهمــــ😔 #خیلی #وقت؛پیشا #ریـــــد #بهمـــــــ💩

عاشــــق فوتبآلیست ها⚽🏆 نشـــــــــــید👎 ازدواج مــــــی کُنـــــــــند 👪🏩 داغـــون مــــــــیشید🔥💔 #رضاگوچیــــــ#ریــــد#بهمــــ😔 #خیلی #وقت؛پیشا #ریـــــد #بهمـــــــ💩

۲ هفته پیش
5K
اســ💜ــطوره سلفــی ایرانـــ😂😂 #فــــرنـــوش

اســ💜ــطوره سلفــی ایرانـــ😂😂 #فــــرنـــوش

۲ هفته پیش
3K
مُحیـــی خیلــی خُوشتیپهِ😉😂 ایـــنو همـــــــه می دونن همــه 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

مُحیـــی خیلــی خُوشتیپهِ😉😂 ایـــنو همـــــــه می دونن همــه 😂😂😂😂😂😂😂😂😂

۲ هفته پیش
3K
رو هَمـــه دُنیآ 🌍 دارم چِشمامُ می بَندَم🙈 بَرگَرد نَزار اینا👈💩 به اَشکام بِخَندَن💦 هَمهـــــــ میگَند 👥 گذاشته رَفتِـــــــ🎈 تو رَفتَنی نیستیــــ🍃 چرا نمیخواند بِفَهمَند💌💔 #Raminam

رو هَمـــه دُنیآ 🌍 دارم چِشمامُ می بَندَم🙈 بَرگَرد نَزار اینا👈💩 به اَشکام بِخَندَن💦 هَمهـــــــ میگَند 👥 گذاشته رَفتِـــــــ🎈 تو رَفتَنی نیستیــــ🍃 چرا نمیخواند بِفَهمَند💌💔 #Raminam

۲ هفته پیش
3K