hamid-s2

hamid-s2

فـشـار قـبـرو تــرجـیـح مـیـدم
بــه فــشــار قـــــــلـــــــب

۲۴ تیر 1396
169
۲۴ تیر 1396
168
خدایا یعنی میشه امشب بخوابم .ولی دیگه هیچوقت بیدار نشم؟

خدایا یعنی میشه امشب بخوابم .ولی دیگه هیچوقت بیدار نشم؟

۲۴ تیر 1396
179
۲۴ تیر 1396
172
۲۴ تیر 1396
173
۲۴ تیر 1396
168
۲۴ تیر 1396
168
۲۴ تیر 1396
167
۲۴ تیر 1396
170
۲۴ تیر 1396
167
خدایا .آخه چرا میخوای عشقمو بگیری ازم ؟؟؟ چرا ؟ چرا

خدایا .آخه چرا میخوای عشقمو بگیری ازم ؟؟؟ چرا ؟ چرا

۲۴ تیر 1396
171
۲۴ تیر 1396
169
۲۴ تیر 1396
169
۲۴ تیر 1396
173
۲۴ تیر 1396
168
۲۴ تیر 1396
165
۲۴ تیر 1396
174
۲۳ تیر 1396
168
۲۲ تیر 1396
167
۲۲ تیر 1396
168