نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اوحدی (۱۷۱ تصویر)

فروغ روی تو بر جان چنان تجلی کرد که بر سواد شب تیره پرتو مصباح به راستی که: نظیرت کجا به دست آرد؟ هزار سال گر افاق طی کند سیاح #اوحدی ‌

فروغ روی تو بر جان چنان تجلی کرد که بر سواد شب تیره پرتو مصباح به راستی که: نظیرت کجا به دست آرد؟ هزار سال گر افاق طی کند سیاح #اوحدی ‌

۴ روز پیش
5K
‌ چگونه دل نسپارم به صورت تو، نگارا ؟ #اوحدی

‌ چگونه دل نسپارم به صورت تو، نگارا ؟ #اوحدی

۵ روز پیش
4K
فروغ روی تو بر جان چنان تجلی کرد که بر سواد شب تیره پرتو مصباح به راستی که: نظیرت کجا به دست آرد؟ هزار سال گر افاق طی کند سیاح #اوحدی ‌

فروغ روی تو بر جان چنان تجلی کرد که بر سواد شب تیره پرتو مصباح به راستی که: نظیرت کجا به دست آرد؟ هزار سال گر افاق طی کند سیاح #اوحدی ‌

۱ هفته پیش
4K
با من نکند خویشی بیگانهٔ خوی تو کین بخت که من دارم بیگانه کند خویشم #اوحدی

با من نکند خویشی بیگانهٔ خوی تو کین بخت که من دارم بیگانه کند خویشم #اوحدی

۲۸ دی 1398
5K
جمـالـش کـرد حیـرانـم، چه مـاهست آن، نمی‌دانم... #اوحدی

جمـالـش کـرد حیـرانـم، چه مـاهست آن، نمی‌دانم... #اوحدی

۲۱ دی 1398
2K
یک‌

یک‌ "شب" از شب های هجران زلف او دیدم به خواب بعد از آن عمر دراز در سر تعبیر شد... #اوحدی

۱۳ دی 1398
3K
با که آرام کنم؟ یا چه قرارم باشد؟ که تو سرمایهٔ آرام و قرارم باشی #اوحدی

با که آرام کنم؟ یا چه قرارم باشد؟ که تو سرمایهٔ آرام و قرارم باشی #اوحدی

۴ دی 1398
7K
#میان خـواب و بـیـداری شبی دیـدم خـیال او از آن شب واله و حـیران نـه در خـوابم، نه بیدارم #اوحدی

#میان خـواب و بـیـداری شبی دیـدم خـیال او از آن شب واله و حـیران نـه در خـوابم، نه بیدارم #اوحدی

۲ دی 1398
10K
صحبت حکام ظلمت شـب یلداست #حافظ خلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید صحبت حکام ظلمت شب یلداست نور ز خورشید جوی بو که برآید هجرانت، ای دلبر، شب #یلداست ...

صحبت حکام ظلمت شـب یلداست #حافظ خلوت دل نیست جای صحبت اضداد دیو چو بیرون رود فرشته درآید صحبت حکام ظلمت شب یلداست نور ز خورشید جوی بو که برآید هجرانت، ای دلبر، شب #یلداست پنداری و دیدار تو عید ماست پنداری #اوحدی ‌دلِ تنها به چه شوقی پی یلدا ...

۲۹ آذر 1398
14K
مرا دیوانه میدارد سر زلف پریرویی که گر با من در آرد سر، کند حالی سلیمانم #اوحدی

مرا دیوانه میدارد سر زلف پریرویی که گر با من در آرد سر، کند حالی سلیمانم #اوحدی

۲۱ آذر 1398
322
یا زلف مسلسل را در بند کند لیلی یا من دل مجنون را در سلسله اندازم #اوحدی

یا زلف مسلسل را در بند کند لیلی یا من دل مجنون را در سلسله اندازم #اوحدی

۲۱ آذر 1398
566
گر چه در پای هوی و هوست می‌میرم😶 دسترس نیست که روزی سر زلفت گیرم😢 #اوحدی

گر چه در پای هوی و هوست می‌میرم😶 دسترس نیست که روزی سر زلفت گیرم😢 #اوحدی

۲۱ آذر 1398
328
ازان روزی که دیدم زلف شبرنگش حرامست ار شبی بی‌یاد او خفتم #اوحدی

ازان روزی که دیدم زلف شبرنگش حرامست ار شبی بی‌یاد او خفتم #اوحدی

۲۱ آذر 1398
333
چو چین زلف او آشفته شد حالم خطا کردم که: با زلفش برآشفتم #اوحدی

چو چین زلف او آشفته شد حالم خطا کردم که: با زلفش برآشفتم #اوحدی

۲۱ آذر 1398
324
دل مرا به سر زلف تابدار مشوران😒 که چون ز پای در آیم دگر به دست نیفتم😏 #اوحدی

دل مرا به سر زلف تابدار مشوران😒 که چون ز پای در آیم دگر به دست نیفتم😏 #اوحدی

۲۱ آذر 1398
322
مار زلفت بر دلم هر لحظه نیشی می‌زند شربتی بفرست از آن لعل چو تریاک توام😅 #اوحدی

مار زلفت بر دلم هر لحظه نیشی می‌زند شربتی بفرست از آن لعل چو تریاک توام😅 #اوحدی

۲۱ آذر 1398
444
باز ما را دلیست آشفته با سر زلف دلستانت خوش #اوحدی

باز ما را دلیست آشفته با سر زلف دلستانت خوش #اوحدی

۲۱ آذر 1398
314
گر دستها چو زلف در آرم به گردنش کس را بدین قدر نتوان کرد سرزنش #اوحدی

گر دستها چو زلف در آرم به گردنش کس را بدین قدر نتوان کرد سرزنش #اوحدی

۲۱ آذر 1398
420
دل، که دیوانهٔ زنجیر سر زلف تو شد ای پریچهره، نگویی: به چه عاقل کنمش؟ #اوحدی

دل، که دیوانهٔ زنجیر سر زلف تو شد ای پریچهره، نگویی: به چه عاقل کنمش؟ #اوحدی

۲۱ آذر 1398
310
مشکلاتی که ز زلف تو مرا پیش آمد تو مپندار که تا حل نکنی حل کنمش #اوحدی

مشکلاتی که ز زلف تو مرا پیش آمد تو مپندار که تا حل نکنی حل کنمش #اوحدی

۲۱ آذر 1398
302