1 روز پیش
2K
1 روز پیش
2K
1 روز پیش
2K
1 روز پیش
3K
2 روز پیش
3K
2 روز پیش
3K
تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی....!! اندوه بزرگیست زمانی ک نباشی....!

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی....!! اندوه بزرگیست زمانی ک نباشی....!

2 روز پیش
2K
تعریف من از عشق همان بود ک گفتم... در بند کسی باش ک در بند کسی نیست....!!!!

تعریف من از عشق همان بود ک گفتم... در بند کسی باش ک در بند کسی نیست....!!!!

2 روز پیش
8K
2 روز پیش
4K
2 روز پیش
7K
نظرتون??? انگشترم نقرست...!!

نظرتون??? انگشترم نقرست...!!

2 روز پیش
12K
3 روز پیش
4K
3 روز پیش
4K
4 روز پیش
3K
4 روز پیش
4K
کاش بودی! کاش تمام رفتنها ،ماندن میشد ،و تو بهترین من میشدی!!!!,,,

کاش بودی! کاش تمام رفتنها ،ماندن میشد ،و تو بهترین من میشدی!!!!,,,

4 روز پیش
4K
اگه شکستی خودت تیکه هاتو جمع کن،نزار کسی منت دست زخمیشو ب رخت بکشه

اگه شکستی خودت تیکه هاتو جمع کن،نزار کسی منت دست زخمیشو ب رخت بکشه

4 روز پیش
4K
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K
4 روز پیش
2K