گالری طلایjaavad94

jaavad94

هوالجمیل
زود قضاوت نکنیم و صبر داشته باشیم.
طلافروش. مهرماهی.
خدا در کارهامون نظر بگیریم موفقیم.
از آدم‌های نفهم تنفر دارم.
http://wisgoon.com/pin/27537098/

من و حریف سر 10k

من و حریف سر 10k

۲۱ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
۴ آبان 1398
3K
اومدم اعتبار بزنم که یهویی چشمم خورد به این پستم که اون موقع گذاشته بودم دوستای خوبم ملینا خانم و عاطفه خانم و آقا رضا که فعلا نیستن خاطرات سال 95 اون موقع یکسال و ...

اومدم اعتبار بزنم که یهویی چشمم خورد به این پستم که اون موقع گذاشته بودم دوستای خوبم ملینا خانم و عاطفه خانم و آقا رضا که فعلا نیستن خاطرات سال 95 اون موقع یکسال و خورده ای نیومدم 😊 😊 😊 😊

۲ آبان 1398
3K
۲ آبان 1398
3K
۲ آبان 1398
3K
۲ آبان 1398
3K