kiyana96

حکایت کن از ملتی که برای باخت مقابل اسپانیا به خیابان ریختند و قر دادند، اما وقتی که ارزش پول‌شان در ۶ ماه ۱۰۰٪ افت کرد، سکوت کردند و به بردگی‌شان ادامه دادند...

۳ ساعت پیش
7K
۳ ساعت پیش
7K
۳ ساعت پیش
7K
۳ ساعت پیش
1K
۳ ساعت پیش
1K
۳ ساعت پیش
7K
۳ ساعت پیش
6K
۳ ساعت پیش
1K
۳ ساعت پیش
5K
۳ ساعت پیش
4K
۳ ساعت پیش
4K
۳ ساعت پیش
1K
۳ ساعت پیش
2K
۳ ساعت پیش
3K
۳ ساعت پیش
2K
۳ ساعت پیش
2K
۳ ساعت پیش
2K
۴ ساعت پیش
4K
۴ ساعت پیش
1K
۴ ساعت پیش
4K