kiyana96

اگر در دل کسی جایی نداری ، فرش زیر پایش هم نباش....
جایی که بودن و نبودنت هیچ فرقی نداره، نبودنت رو انتخاب کن اینگونه به خودت احترام گذاشتی ...
محبوب همه باش ، معشوق یکی
مهرت را به همه هدیه کن ، عشقت را به یکی
با هر رفتنی اشک نریز و با هر آمدنی لبخند نزن
شاید آنکه رفته بازگردد و آنکه آمده برود
آنقدر محکم و مقتدر باش که با این‌محبت ها و مهر ها زمین‌گیر نشوی ...
لازم است گاهی در زندگی ، بعضی ادمهارو کم کنی تا خودتو پیدا کنی ...
بعضی ادمارو باید دوست داشت
اما بعضی از آدمارو فقط باید داشت...

#متاهل
#ورود به ویس تابستان ۹۲

۲۰ ساعت پیش
5K
۲۰ ساعت پیش
5K
پری دریایی واقعی دختربچه امریکایی به پری دریایی مشهور بود اما متاسفانه تلاش پزشکان برای درمان او بی نتیجه ماند و او در سال 2009 در سن 10 سالگی درگذشت!!

پری دریایی واقعی دختربچه امریکایی به پری دریایی مشهور بود اما متاسفانه تلاش پزشکان برای درمان او بی نتیجه ماند و او در سال 2009 در سن 10 سالگی درگذشت!!

۲۰ ساعت پیش
5K
نخستین حلقه ازدواج جهان که مربوط به 3260 سال پیش است متعلق به ملکه ناپیرآسو همسر اونتاش ناپریشا پادشاه ایلام می‌باشد ، بنابراین رسم حلقه ازدواج مربوط به ایران است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نخستین حلقه ازدواج جهان که مربوط به 3260 سال پیش است متعلق به ملکه ناپیرآسو همسر اونتاش ناپریشا پادشاه ایلام می‌باشد ، بنابراین رسم حلقه ازدواج مربوط به ایران است ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲۰ ساعت پیش
4K
اسکار بهترین منشن سال هم تعلق میگیره به این کاربر زیر پست جهرمی😂

اسکار بهترین منشن سال هم تعلق میگیره به این کاربر زیر پست جهرمی😂

۲۱ ساعت پیش
10K
شمشیر بسیار زیبای هخامنشی از جنس طلای ناب با دو سر شیر در قسمت دسته که در همدان کشف شده

شمشیر بسیار زیبای هخامنشی از جنس طلای ناب با دو سر شیر در قسمت دسته که در همدان کشف شده

۲۱ ساعت پیش
4K
درس خواندن پا منقلی که میگن اینو میگن بقیه اداشو در میارن😂 مکتب همراه با چای و منقل و واوفور در سال ۱۳۲۵

درس خواندن پا منقلی که میگن اینو میگن بقیه اداشو در میارن😂 مکتب همراه با چای و منقل و واوفور در سال ۱۳۲۵

۲۱ ساعت پیش
8K
❤ ❤ ❤ #زیر خاکی عکس عروسی جهان پهلوان تختی و همسرش

❤ ❤ ❤ #زیر خاکی عکس عروسی جهان پهلوان تختی و همسرش

۲۱ ساعت پیش
8K
مصرف زیاد ژلوفن ها مضر است! ژلوفن به مرور زمان کلیه‌ها و کبد را از کار می‌اندازد , ژلوفن در کبد متابولیزه میشود تا قابلیت جذب داشته باشد بنابراین مصرف آن به کبد فشار می‌آورد

مصرف زیاد ژلوفن ها مضر است! ژلوفن به مرور زمان کلیه‌ها و کبد را از کار می‌اندازد , ژلوفن در کبد متابولیزه میشود تا قابلیت جذب داشته باشد بنابراین مصرف آن به کبد فشار می‌آورد

۲۱ ساعت پیش
7K
اسکیموهای جوان،پدر ومادر خود را وقتی سخت پیر شوند و دیگر کاری از دستشان برنمی آید با دست خود میکشند کسی که از انجام چنین کاری سرباز زند وظیفه فرزندی خود را انجام نداده است😑

اسکیموهای جوان،پدر ومادر خود را وقتی سخت پیر شوند و دیگر کاری از دستشان برنمی آید با دست خود میکشند کسی که از انجام چنین کاری سرباز زند وظیفه فرزندی خود را انجام نداده است😑

۲۱ ساعت پیش
4K
ابوعلی سینا شانزده بیماری مهلک را به مصرف گوشت گاو و گوساله مرتبط می داند که اولین آنها سرطان و دوم مالیخولیا و سوم بواسیر است.

ابوعلی سینا شانزده بیماری مهلک را به مصرف گوشت گاو و گوساله مرتبط می داند که اولین آنها سرطان و دوم مالیخولیا و سوم بواسیر است.

۲۱ ساعت پیش
7K
تحقیقات نشان می‌دهد 47 ساعت بیشترین مدتی است که یک زن میتواند یک راز رو پیش خودش نگه داره !

تحقیقات نشان می‌دهد 47 ساعت بیشترین مدتی است که یک زن میتواند یک راز رو پیش خودش نگه داره !

۲۱ ساعت پیش
6K
فلیکس هافمن شیمی دان آلمانی با اختراع آسپیرین درسال 1897کمک بزرگی به بشریت کرد، اما همان سال هروئین را اختراع و بشر را تا یک قرن بعد درگیر این ماده کرد.

فلیکس هافمن شیمی دان آلمانی با اختراع آسپیرین درسال 1897کمک بزرگی به بشریت کرد، اما همان سال هروئین را اختراع و بشر را تا یک قرن بعد درگیر این ماده کرد.

۲۱ ساعت پیش
8K
فک کن اگه مسئولین همچین جاده ای برای ایرانیا زده بودن، قانون تصویب میکردن هر ایرانی باید یه کلیه شو به عنوان عوارض بده دولت

فک کن اگه مسئولین همچین جاده ای برای ایرانیا زده بودن، قانون تصویب میکردن هر ایرانی باید یه کلیه شو به عنوان عوارض بده دولت

۲۱ ساعت پیش
3K
در زمان قدیم چپ دست‌ها را فلک میکردند! دست چپ در باور علماء برای طهارت بود و معتقد بودند نباید اسما خدا را با دست چپ نوشت! در مکتب ها انقدر بچه ‌ها را میزدن ...

در زمان قدیم چپ دست‌ها را فلک میکردند! دست چپ در باور علماء برای طهارت بود و معتقد بودند نباید اسما خدا را با دست چپ نوشت! در مکتب ها انقدر بچه ‌ها را میزدن تا با دست راست بنویسند!

۲۱ ساعت پیش
11K
زندگی درخانه ای وسط رودخانه جاری! این روزا گردشگران بیش ازآن که دنبال آرامش باشند بیشتردنبال هیجان هستند. زندگی دروسط1رودخانه میتواندحس هیجان برای گردشگران ایجادکنند.

زندگی درخانه ای وسط رودخانه جاری! این روزا گردشگران بیش ازآن که دنبال آرامش باشند بیشتردنبال هیجان هستند. زندگی دروسط1رودخانه میتواندحس هیجان برای گردشگران ایجادکنند.

۲۱ ساعت پیش
3K
خانه‌هایی که فقط 80 کیلو وزن دارند! ژاپن در مناطق روستایی که روی گسل واقع شده بودند حدود 500 خانه گنبدی ساخت. این خانه‌ها تبدیل به الگویی برای کشورهای زلزله خیز شده‌اند.

خانه‌هایی که فقط 80 کیلو وزن دارند! ژاپن در مناطق روستایی که روی گسل واقع شده بودند حدود 500 خانه گنبدی ساخت. این خانه‌ها تبدیل به الگویی برای کشورهای زلزله خیز شده‌اند.

۲۱ ساعت پیش
2K
خانه های عجیب و سنگی قدمت 2000 ساله در اشتهارد🤔😳 قدمت این خانه های دست کن سنگی احتمالا به دوران قبل از اسلام باز میگردد.

خانه های عجیب و سنگی قدمت 2000 ساله در اشتهارد🤔😳 قدمت این خانه های دست کن سنگی احتمالا به دوران قبل از اسلام باز میگردد.

۲۱ ساعت پیش
4K
تحقیق روی 16 هزار زن نشان میدهد زنانی که هیکل ساعت شنی دارند هوش بالاتری دارند چون این زنان چربی امگا 3 بیشتری تولید می‌کنند که مغز را تقویت و از پیری زودرس جلوگیری می‌کند👌

تحقیق روی 16 هزار زن نشان میدهد زنانی که هیکل ساعت شنی دارند هوش بالاتری دارند چون این زنان چربی امگا 3 بیشتری تولید می‌کنند که مغز را تقویت و از پیری زودرس جلوگیری می‌کند👌

۲۱ ساعت پیش
7K
این کپسول دارای 4 دوربین است، 20 ساعت از سیستم گوارش فیلم می گیرد، خداحافظ آندوسکوپی.

این کپسول دارای 4 دوربین است، 20 ساعت از سیستم گوارش فیلم می گیرد، خداحافظ آندوسکوپی.

۲۱ ساعت پیش
3K