کیانا

kiyana96

از آن زمان که آرزو چو نقشی از«سراب» شد
تمام جستجوی دل سؤال بی جواب شد
نرفته کام تشنه ای به جستجوی چشمه ها
خطوط نقش زندگی چو نقشه ای برآب شد
چه سینه سوز آب ها که خفته برلبان ما
هزار گفتنی به لب اسیر پیچ و تاب شد
نه شور عارفانه ای نه ذوق شاعرانه ای
قرار عاشقانه هم شتاب در شتاب شد
نه فرصت شکایتی نه قصه و روایتی
تمام جلوه های جان چو آرزو به خواب شد
نگاه منتظربه در نشست و عمر شد به سر
نیامده به خود دگر که دوره ی «شباب» شد...

3 ساعت پیش
980
3 ساعت پیش
978
3 ساعت پیش
972
3 ساعت پیش
843
3 ساعت پیش
867
3 ساعت پیش
833
3 ساعت پیش
829
3 ساعت پیش
838
3 ساعت پیش
870
3 ساعت پیش
838
3 ساعت پیش
833
3 ساعت پیش
843
3 ساعت پیش
806
4 ساعت پیش
870
4 ساعت پیش
862
4 ساعت پیش
865
4 ساعت پیش
811
4 ساعت پیش
829
4 ساعت پیش
725
4 ساعت پیش
729