او یک فرشته بود

m_ormazd

آتش هجران توهمچون سپندم ميكند/پر زه ناله همچو ني بند بندم ميكند/داغ سنگيني كه بر دل دارم از هجران تو/تاقيامت برغم تو پايبندم ميكند

۳ روز پیش
8K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
9K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
4K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
2K
۵ روز پیش
2K
۶ روز پیش
11K
۶ روز پیش
5K
۶ روز پیش
4K
۷ روز پیش
5K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
2K
۱ هفته پیش
7K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
3K