او یک فرشته بود

m_ormazd

آتش هجران توهمچون سپندم ميكند/پر زه ناله همچو ني بند بندم ميكند/داغ سنگيني كه بر دل دارم از هجران تو/تاقيامت برغم تو پايبندم ميكند

۱۰ مهر 1397
11K
۲۸ شهریور 1397
9K
۱۹ شهریور 1397
9K
۶ شهریور 1397
17K
۸ مرداد 1397
5K
۲۹ تیر 1397
6K
۲۸ خرداد 1397
6K
۲۷ خرداد 1397
5K
۱۶ خرداد 1397
7K
۱۲ خرداد 1397
9K
۱۱ خرداد 1397
6K
۹ خرداد 1397
8K
۸ خرداد 1397
5K
۶ خرداد 1397
5K
۲۶ اردیبهشت 1397
5K
۲۵ اردیبهشت 1397
8K
۲۴ اردیبهشت 1397
10K
۲۰ اردیبهشت 1397
5K
۱۹ اردیبهشت 1397
6K
۱۸ اردیبهشت 1397
5K