مرتضی

m_ortez_a

یکی گفت: چه دنیای بدی
گل ها هم خار دارند.

دیگری گفت: چه دنیای خوبی
حتی شاخه های پرخار هم گل دارند.

عظمت در نگاه است
نه در چیزی که می نگریم!👌💖💙

در مسلخ چشمان تو زانو زده ام باز جلادی و بی رحمی و من عاشق تیغت . . ! حسین نامجو

در مسلخ چشمان تو زانو زده ام باز جلادی و بی رحمی و من عاشق تیغت . . ! حسین نامجو

۲۲ ساعت پیش
4K
میشود بیایی؟ دیگر این عکسها خاطره ها حتی صدای ضبط شده روی نوار کاست قدیمی تسکین تنهایی هایم نیست . . . بهاره‌ حسینی

میشود بیایی؟ دیگر این عکسها خاطره ها حتی صدای ضبط شده روی نوار کاست قدیمی تسکین تنهایی هایم نیست . . . بهاره‌ حسینی

۲۲ ساعت پیش
4K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
2K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
924
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
2K
۲۲ ساعت پیش
2K
۲۲ ساعت پیش
2K