۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
4K
۱ هفته پیش
8K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
6K
🌷 آیت الله بهجت: اگر اهل نماز اول وقت نیستی، پس چگونه از خداوند طلب توفیق داری، در حالی که حق او را به درستی ادا نمی کنی؟ @i_love_you_God

🌷 آیت الله بهجت: اگر اهل نماز اول وقت نیستی، پس چگونه از خداوند طلب توفیق داری، در حالی که حق او را به درستی ادا نمی کنی؟ @i_love_you_God

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
5K