*مینو*

minoof83

شلوم دخملا سام عِلِیک به پسملا
خو معرفی میکنم ::
من یه دخملم شاد و شیطون ، شر و شوخ طبع اصن ناراحت نمیشم اینا ویژگی مثبتم بودا ویژگی منفی هم ندارم ....
چقد #خوبم #من
#درخواستی هارو قبول میکنم نظرم راجب پیجم بدین خوشملای من
پیج دیگم @sanaafrouzi94
خو دیگه زیاد حرفیدم براتون بریم بیام البته من همیشه هسم هااااا

۲۲ تیر 1397
6K
۲۲ تیر 1397
5K
۲۲ تیر 1397
5K
۲۲ تیر 1397
11K
۲۲ تیر 1397
11K
۲۲ تیر 1397
11K
۲۲ تیر 1397
5K
۲۲ تیر 1397
11K
۲۲ تیر 1397
5K
۲۲ تیر 1397
11K
۲۲ تیر 1397
5K
۲۲ تیر 1397
11K
۲۲ تیر 1397
11K
۲۲ تیر 1397
11K
۲۲ تیر 1397
11K
۲۲ تیر 1397
11K
۲۲ تیر 1397
11K
۲۲ تیر 1397
11K
۲۲ تیر 1397
11K
۲۲ تیر 1397
3K