. . من و آغازم ڪن بہ یہ پایانے تلخ ڪہ ازت دل بڪنم بہ هـمہ حالے سخت نہ بمونم با تو نہ بمونے با من احتیاج است ڪہ این حال و حالت جمعن شب ...

. . من و آغازم ڪن بہ یہ پایانے تلخ ڪہ ازت دل بڪنم بہ هـمہ حالے سخت نہ بمونم با تو نہ بمونے با من احتیاج است ڪہ این حال و حالت جمعن شب فرو رفت و دلت هـمدم و یار نموند از تو یڪ فاصلہ موند و دلم ...

۳ ساعت پیش
4K
. . مرگ این روزاے من این بودہ بے تو سر ڪنم غم ببارد بر تمام بند بند پیڪرم هـر چہ دارم از تو بود و هـر چہ هـستم از تو هـست تو فقط تنهـا ...

. . مرگ این روزاے من این بودہ بے تو سر ڪنم غم ببارد بر تمام بند بند پیڪرم هـر چہ دارم از تو بود و هـر چہ هـستم از تو هـست تو فقط تنهـا نرفتی تار و پودم بودہ رفت اشتباهـم بودہ این دلبستگی تا یڪ جنون مرغ سرگشتہ ...

۱ هفته پیش
13K
. . تو نگاهـم ڪردی خیلے خاص پیچیدهـ قدرت اون چشمات خیلے حرفهـا میگهـ خیلے از دلبستن خیلے از شیدایی خیلے از وقتے ڪهـ تو خودت تنهـایی من محبت ڪردم با دو چشمات آری از ...

. . تو نگاهـم ڪردی خیلے خاص پیچیدهـ قدرت اون چشمات خیلے حرفهـا میگهـ خیلے از دلبستن خیلے از شیدایی خیلے از وقتے ڪهـ تو خودت تنهـایی من محبت ڪردم با دو چشمات آری از بس اون چشمانت واے چقدر زیبایی نفست امنہ برام دل تو دریایی با تو بودن ...

۲ هفته پیش
9K
. .

. . "ڪوروش" اے نیڪو مرد سرزمین ڪهـن آسودہ بخواب ڪہ ما نیز خوابیم....!!! میراث دار شایستہ اے برایت نبودہ ایم اے بزرگ مرد...!!! اے پدر ما را ببخش 🎀🎀🎀

۲ هفته پیش
3K
. . من قافلہ را باختهـ از شهـر بیرون میروم در این حوالے هـاے سرد یارے نماندہ باورم من میروم دیگر نپرس از چے و چیست و از چرا صد بند طاقت از دلم گشتہ ...

. . من قافلہ را باختهـ از شهـر بیرون میروم در این حوالے هـاے سرد یارے نماندہ باورم من میروم دیگر نپرس از چے و چیست و از چرا صد بند طاقت از دلم گشتہ جدا گشتہ رهـا هـر فصل فصل این دلم آشوب و رنج و خستگے ست نامے ...

۲ هفته پیش
4K
. . بازے بردہ رو باز از دوبارہ باختم ڪوہ یخ رو صحن زندگیمون ساختم رفتم از آخر من بہ هـواے بردن تو مسیر این حال ضربہ هـا را خوردم شڪل آغوشے درد شڪل بے ...

. . بازے بردہ رو باز از دوبارہ باختم ڪوہ یخ رو صحن زندگیمون ساختم رفتم از آخر من بہ هـواے بردن تو مسیر این حال ضربہ هـا را خوردم شڪل آغوشے درد شڪل بے فردایی در جهـان زشتان تو چرا زیبایی تو چرا میخندی بر پریشانے من زیر لب ...

۳ هفته پیش
12K
. . خوشبخت منم ڪہ با تو هـستم اے یار دل بوسہ نوشتہ عطر تو طعم بهـار خوشبخت منم صداقتت اجباری صد قافلہ دل هـمرہ و پیرو داری سوگند بہ آن حادثہ چشمانت تا آخر ...

. . خوشبخت منم ڪہ با تو هـستم اے یار دل بوسہ نوشتہ عطر تو طعم بهـار خوشبخت منم صداقتت اجباری صد قافلہ دل هـمرہ و پیرو داری سوگند بہ آن حادثہ چشمانت تا آخر این نفس تو را میخوانم تا آخر این نفس بہ تو پابندم هـم راہ بہ ...

۳ هفته پیش
7K
. . مگہ اون خبر ندارهـ دلمو بردہ دوبارهـ هـمہ چے محو چشاش شد بہ اشارہ یڪ اشارهـ ڪہ دیگہ طاقت این دل خبر دورے ندارهـ بیا درگیر خودت ڪن منو آرہ تڪ ستارهـ سر ...

. . مگہ اون خبر ندارهـ دلمو بردہ دوبارهـ هـمہ چے محو چشاش شد بہ اشارہ یڪ اشارهـ ڪہ دیگہ طاقت این دل خبر دورے ندارهـ بیا درگیر خودت ڪن منو آرہ تڪ ستارهـ سر و ساز و سر سلامت واسہ عشقت استقامت دلم و بردے قیامت بے نهـایت از ...

۳ هفته پیش
10K
. . با چشات خوابم ڪن برم از یاد خودم برم از یاد هـمهـ حالا ڪہ خستہ شدم اون نگاہ مستت منو برد شیدایی منو برد جایے ڪهـ بگم عشق زیبایی بگم از تو هـستم ...

. . با چشات خوابم ڪن برم از یاد خودم برم از یاد هـمهـ حالا ڪہ خستہ شدم اون نگاہ مستت منو برد شیدایی منو برد جایے ڪهـ بگم عشق زیبایی بگم از تو هـستم لحظہ هـام پا برجا با تو هـمبستر شد دل بہ یادت هـرجا خواب خوابم ڪن ...

۳ هفته پیش
11K
. . خودتو حڪ ڪنے قلبش بشے تا هـمیشہ سهـمش بشے تا هـمیشہ جاری گریہ گل ابر بهـاری روزگارت و ببازی واسہ اون دنیا بسازی واسہ اون بمیرے آسون اونے ڪہ برات شدہ جون...!!! . ...

. . خودتو حڪ ڪنے قلبش بشے تا هـمیشہ سهـمش بشے تا هـمیشہ جاری گریہ گل ابر بهـاری روزگارت و ببازی واسہ اون دنیا بسازی واسہ اون بمیرے آسون اونے ڪہ برات شدہ جون...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۴ هفته پیش
6K
. . این جورے نیست ڪہ هـر دفعهـ قول و قرار و بشڪنی با هـمہ پر بگیرے باز بگے فقط مال منی سایہ سنگین دلو پر ڪنے تو سمت دلم آخر این قصہ رسید اینڪہ ...

. . این جورے نیست ڪہ هـر دفعهـ قول و قرار و بشڪنی با هـمہ پر بگیرے باز بگے فقط مال منی سایہ سنگین دلو پر ڪنے تو سمت دلم آخر این قصہ رسید اینڪہ شدے تو مشڪلم دار و ندارم و بہ پات ریختہ بودم نفهـمیدی اینهـمہ بیقرارے و ...

۴ هفته پیش
9K
. . از هـیچ و پوچ تو راهـے ڪہ میرسم یڪ مشت حقہ بود با تو تمام تو اسمے نفس نشد چون قلب بستہ بود جورے ستمگری جورے تظاهـری باید تو را سقوط هـمراہ تو ...

. . از هـیچ و پوچ تو راهـے ڪہ میرسم یڪ مشت حقہ بود با تو تمام تو اسمے نفس نشد چون قلب بستہ بود جورے ستمگری جورے تظاهـری باید تو را سقوط هـمراہ تو نفس هـمراہ تو هـوا پیر هـست و خستہ بود...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی ...

۲۴ مهر 1398
5K
. . از عشق تو میخوام شبے آروم بگیرم چشمات و برگردون بہ روم بارون ببینم حس تو رو خواستن من و یہ حس نابهـ بودن ڪنارت بهـترین نوع انتخابهـ...!!! . . ترانہ از محمد ...

. . از عشق تو میخوام شبے آروم بگیرم چشمات و برگردون بہ روم بارون ببینم حس تو رو خواستن من و یہ حس نابهـ بودن ڪنارت بهـترین نوع انتخابهـ...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۱۷ مهر 1398
6K
عزیز خوشگل بابا روزت مبارک 😘💐😘💐😘💐😘💐😘💐😘

عزیز خوشگل بابا روزت مبارک 😘💐😘💐😘💐😘💐😘💐😘

۱۶ مهر 1398
6K
. . من و سمت خودت بسپاری برم از سایہ بشم رد با تو هـمہ جا عطر تو هـمراهـے تو تو بہ من گوش بدم حرفاتو عشق تو مستے من و پر ڪردهـ شبہ غصہ ...

. . من و سمت خودت بسپاری برم از سایہ بشم رد با تو هـمہ جا عطر تو هـمراهـے تو تو بہ من گوش بدم حرفاتو عشق تو مستے من و پر ڪردهـ شبہ غصہ نموندش با تو غیر ممڪن نشد شد ممڪن هـمہ جا عطر تو هـم خاطر تو...!!! ...

۱۶ مهر 1398
7K
. . آخرش چشماے زهـر آلودشو گم میڪنم من نمیتونم ڪنارش باشم هـر جا باشہ اون من نمیتونم بگم بے من نرو بے من نیا سهـم من بودش ولے شد سهـم قلب دیگرون حال من ...

. . آخرش چشماے زهـر آلودشو گم میڪنم من نمیتونم ڪنارش باشم هـر جا باشہ اون من نمیتونم بگم بے من نرو بے من نیا سهـم من بودش ولے شد سهـم قلب دیگرون حال من مجذور بد اما خودش بد روبراهـ اینڪہ گفتم عاشقت هـستم تمامآ اشتباهـ اون خیالش رو ...

۱۲ مهر 1398
8K
. . این نهـایت مهـربونے هـاے من با قلب توست ڪمتر از اینم نڪن من رو زنجیرم نڪن من تمامم یعنے اینڪہ باز باشے پیش من حرفت و بهـتر بزن قلبتو بهـتر بگو چیزهـاے نا ...

. . این نهـایت مهـربونے هـاے من با قلب توست ڪمتر از اینم نڪن من رو زنجیرم نڪن من تمامم یعنے اینڪہ باز باشے پیش من حرفت و بهـتر بزن قلبتو بهـتر بگو چیزهـاے نا ڪلامے هـست بین ما دوتا هـم تو میدانے و من من بہ ڪم هـم قانع ...

۱۱ مهر 1398
9K
. . چہ شعراے نابی برات بیقراری نوشتم نوشتم بخوابے بخوابی هـمش حاصل یڪ نگاہ دلم بود ولے چشم تو رفتہ بود بے وفایی امون از خیالے ڪہ با تو حروم شد رگ عشقم از ...

. . چہ شعراے نابی برات بیقراری نوشتم نوشتم بخوابے بخوابی هـمش حاصل یڪ نگاہ دلم بود ولے چشم تو رفتہ بود بے وفایی امون از خیالے ڪہ با تو حروم شد رگ عشقم از جا برید و تموم شد نموندے نموندی نخواستے نخواستی تو احساس موندن بہ بودن نذاشتی ...

۸ مهر 1398
8K
. . مست اون چشمات شدم عاشق شدم بد جور چہ جور من گرفتارم اگہ حتے نخوای با ضرب زور شعر تنهـایے برو دلدار پیدا شد سلام دلبرے ڪن تا بفهـمم بوسہ هـا دارے برام ...

. . مست اون چشمات شدم عاشق شدم بد جور چہ جور من گرفتارم اگہ حتے نخوای با ضرب زور شعر تنهـایے برو دلدار پیدا شد سلام دلبرے ڪن تا بفهـمم بوسہ هـا دارے برام عطر طعم زندگے با تو ڪلامے بهـترهـ اینڪہ میمیرم برات اصلا از اون یادت نرهـ...!!! ...

۵ مهر 1398
5K
حضورت سبز ای هستی من...!!! 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

حضورت سبز ای هستی من...!!! 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

۲ مهر 1398
4K