. . دارم میسوزم از فرط جدایی تو اے لیلاے من بے من ڪجایی تو اے آرامش جان و وجودم تو بودے من ولے بے تو نبودم...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

. . دارم میسوزم از فرط جدایی تو اے لیلاے من بے من ڪجایی تو اے آرامش جان و وجودم تو بودے من ولے بے تو نبودم...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۲۰ ساعت پیش
5K
. . تقدیر من با من چہ ڪرد من ماندم و دریاے درد من ماندم و آغوش سرد اما چگونہ التیام...؟!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

. . تقدیر من با من چہ ڪرد من ماندم و دریاے درد من ماندم و آغوش سرد اما چگونہ التیام...؟!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۱ روز پیش
4K
. . دنیامو غم برداشت حرفاے تلخے داشت من موندم و اے ڪاش من موندم و ڪاراش هـر چے نشون دادهـ از زهـر و بے دادهـ انگار ڪہ بخت ما معڪوس میرہ بالا...!!! . . ...

. . دنیامو غم برداشت حرفاے تلخے داشت من موندم و اے ڪاش من موندم و ڪاراش هـر چے نشون دادهـ از زهـر و بے دادهـ انگار ڪہ بخت ما معڪوس میرہ بالا...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۱ روز پیش
4K
. . اگہ حوصلہ ندارهـ واسہ من خیال موندن من و پاپیچ خودش ڪرد و شدم براش یہ دشمن اگہ فرقے ڪہ ندارہ واسہ اون موندن و رفتن میشم عین خود اون من یہ غریبہ ...

. . اگہ حوصلہ ندارهـ واسہ من خیال موندن من و پاپیچ خودش ڪرد و شدم براش یہ دشمن اگہ فرقے ڪہ ندارہ واسہ اون موندن و رفتن میشم عین خود اون من یہ غریبہ سرد و بدمن...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۲ روز پیش
3K
. . درد دل میڪنم با خیالم اینڪہ نیستے تو دیگہ ڪنارم انگارے هـیشڪے و غیر تو من هـیشڪے و غیر تو من ندارم باورم سختہ از وقتے رفتی تو دلت هـر چے داشتے نگفتی ...

. . درد دل میڪنم با خیالم اینڪہ نیستے تو دیگہ ڪنارم انگارے هـیشڪے و غیر تو من هـیشڪے و غیر تو من ندارم باورم سختہ از وقتے رفتی تو دلت هـر چے داشتے نگفتی من نمیتونم اینو بفهـمم ڪہ چہ جورے تو رفتے بہ مفتی...؟!!! . . ترانہ از ...

۴ روز پیش
13K
. . تو ڪجا رفتے و نیستی چہ جورے تحمل درد ڪہ نبودنت عزیزم من و دیونہ ترم ڪرد بہ ڪدوم ساعت و لحظهـ بہ ڪدوم غروب نشستی با نبودنت بدون ڪهـ پر پروازم و ...

. . تو ڪجا رفتے و نیستی چہ جورے تحمل درد ڪہ نبودنت عزیزم من و دیونہ ترم ڪرد بہ ڪدوم ساعت و لحظهـ بہ ڪدوم غروب نشستی با نبودنت بدون ڪهـ پر پروازم و بستی من و از ریشہ شڪستی...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۵ روز پیش
7K
. . تو خزان من نبودی توے فصلے از شڪفتن بہ تو دل نوشتہ دادم بہ تو میگفتم و گفتن تو نگاہ مینوشتی بہ طراوت وجودم هـمہ شور بودم از تو تو شدے بود و ...

. . تو خزان من نبودی توے فصلے از شڪفتن بہ تو دل نوشتہ دادم بہ تو میگفتم و گفتن تو نگاہ مینوشتی بہ طراوت وجودم هـمہ شور بودم از تو تو شدے بود و نبودم...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۶ روز پیش
12K
۶ روز پیش
3K
. . جورے یخ بستہ نگاهـم بہ غروب سرد پاییز ڪہ شدم از غم دیدار تو دل واهـمہ لبریز ڪہ تمومہ لحظہ هـامو پر تنهـایے نوشتهـ تو بیا برس بہ دادم ڪہ شدے برام فرشتهـ...!!! ...

. . جورے یخ بستہ نگاهـم بہ غروب سرد پاییز ڪہ شدم از غم دیدار تو دل واهـمہ لبریز ڪہ تمومہ لحظہ هـامو پر تنهـایے نوشتهـ تو بیا برس بہ دادم ڪہ شدے برام فرشتهـ...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۷ روز پیش
6K
. . واسہ چے سیاہ سفیدهـ عڪسایے ڪہ از تو دارم یہ جورے برام نشستی ڪہ میگے دووم ندارم واسہ چے هـر چے خزانهـ تو نگاہ تو نشستهـ انگارے برزخ دنیا طعم لبهـاتو شڪستهـ...!!! . ...

. . واسہ چے سیاہ سفیدهـ عڪسایے ڪہ از تو دارم یہ جورے برام نشستی ڪہ میگے دووم ندارم واسہ چے هـر چے خزانهـ تو نگاہ تو نشستهـ انگارے برزخ دنیا طعم لبهـاتو شڪستهـ...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۱ هفته پیش
3K
. . بہ سراغ من نیا اینجورے بے تو بهـترهـ فڪر نڪن آخر دنیاست بے تو دل دربدرهـ فڪر نڪن وقتے نباشی شب و روز من سیاہ س خیالت راحت عزیزم بے تو هـم شادے ...

. . بہ سراغ من نیا اینجورے بے تو بهـترهـ فڪر نڪن آخر دنیاست بے تو دل دربدرهـ فڪر نڪن وقتے نباشی شب و روز من سیاہ س خیالت راحت عزیزم بے تو هـم شادے بہ پاس...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۱ هفته پیش
2K
. . باید از رفتن من میفهـمید ڪہ دیگہ رنگے ندارہ حرفاش ڪہ دیگہ عاقبت اون هـمہ مڪر این شدہ سنگ ببارہ اشڪاش باید از رفتن من میفهـمید ڪہ دیگہ حسے ندارم باهـاش ڪہ خیالات ...

. . باید از رفتن من میفهـمید ڪہ دیگہ رنگے ندارہ حرفاش ڪہ دیگہ عاقبت اون هـمہ مڪر این شدہ سنگ ببارہ اشڪاش باید از رفتن من میفهـمید ڪہ دیگہ حسے ندارم باهـاش ڪہ خیالات دلم ابرے بود وقتے دستام مینشست تو دستاش...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . ...

۱ هفته پیش
3K
. . حبس دل بستن تو خواست ڪہ در زندانم من بہ دنبال هــمین عاقبت پنهــانم تو نبودے هــمہ عمر هــمہ درمانم از تمام من از این عشق چہ من میدانم...؟!!! . . ترانہ از ...

. . حبس دل بستن تو خواست ڪہ در زندانم من بہ دنبال هــمین عاقبت پنهــانم تو نبودے هــمہ عمر هــمہ درمانم از تمام من از این عشق چہ من میدانم...؟!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۱ هفته پیش
6K
. . نگاهـت چہ زیبا بہ گرماے عشقهـ چشات مهـربونهـ یہ دنیا نوشتهـ صدات دلنشینهـ دلت سرزمینهـ برام دلبرے ڪن ڪہ خوشبختے اینهـ...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

. . نگاهـت چہ زیبا بہ گرماے عشقهـ چشات مهـربونهـ یہ دنیا نوشتهـ صدات دلنشینهـ دلت سرزمینهـ برام دلبرے ڪن ڪہ خوشبختے اینهـ...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۲ هفته پیش
8K
. . دیگہ خلوتے ندارم واسہ تنهـا شدنم من واسہ از تو دور بودن رگ خشڪ بودنم من واسہ وقتے ڪہ شڪستم سر و سامونے ندارم از هـمون وقتے ڪہ رفتی لب خندونے ندارم...!!! . ...

. . دیگہ خلوتے ندارم واسہ تنهـا شدنم من واسہ از تو دور بودن رگ خشڪ بودنم من واسہ وقتے ڪہ شڪستم سر و سامونے ندارم از هـمون وقتے ڪہ رفتی لب خندونے ندارم...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۲ هفته پیش
9K
. . بیشتر از نخواستنت خواستنے هـستے واسہ من بیشتر از اینڪہ نخوام تو موندنے هـستے برام بیشتر از تمام این دلواپسے هـای قشنگ دل من مستہ برات براے توست ڪہ میشہ تنگ...!!! . . ...

. . بیشتر از نخواستنت خواستنے هـستے واسہ من بیشتر از اینڪہ نخوام تو موندنے هـستے برام بیشتر از تمام این دلواپسے هـای قشنگ دل من مستہ برات براے توست ڪہ میشہ تنگ...!!! . . ترانہ از محمد اڪبرجانی . 🎀🎀🎀

۲ هفته پیش
7K
۰ ۰ تقدیم بہ تمامے پدران خوب سرزمین من روزتان مبارڪ 🌷🌷🌷🌷🌷🌷 . ڪم نشہ سایہ ت از سرم اے مهـربونم پدرم هـرچے غمہ موندہ باهـات هـمش رو یڪجا بخرم ڪم نشہ سایہ ت از ...

۰ ۰ تقدیم بہ تمامے پدران خوب سرزمین من روزتان مبارڪ 🌷🌷🌷🌷🌷🌷 . ڪم نشہ سایہ ت از سرم اے مهـربونم پدرم هـرچے غمہ موندہ باهـات هـمش رو یڪجا بخرم ڪم نشہ سایہ ت از سرم الهـے قربونت برم بے آشیون میشم اگهـ نباشے تو تاج سرم تو این زمونہ ...

۳ هفته پیش
9K
. . چشماے خستہ ت و نبند بہ سمتم چشماے خستہ ت و دارم میبینم از اون نگاهـہ گرم و بیقرارت لحظہ بہ لحظہ زندگے میگیرم هـر جا برے هـر جا ڪہ باشے اونجا نگاہ ...

. . چشماے خستہ ت و نبند بہ سمتم چشماے خستہ ت و دارم میبینم از اون نگاهـہ گرم و بیقرارت لحظہ بہ لحظہ زندگے میگیرم هـر جا برے هـر جا ڪہ باشے اونجا نگاہ تو برام یہ سرزمینهـ عمرم و با تو میشمارم هـزار بار ڪہ لذتہ داشتن تو ...

۳ هفته پیش
9K
. . میخوام مثل هـمیشهـ آرزو باشم بہ ڪامت میخوام باور ڪنم هـستی بیام با دل سراغت میخوام هـر چے نگاهـهـ دلنشینہ با تو باشهـ چشات بے غصہ واشهـ غمے فردات نباشهـ میخوام دنیا رو ...

. . میخوام مثل هـمیشهـ آرزو باشم بہ ڪامت میخوام باور ڪنم هـستی بیام با دل سراغت میخوام هـر چے نگاهـهـ دلنشینہ با تو باشهـ چشات بے غصہ واشهـ غمے فردات نباشهـ میخوام دنیا رو تو زیبا ببینی نگے بے سرزمینی نگے خلوت نشینی نگاهـت رو بہ یڪ رویا ببندم ...

۳ هفته پیش
5K
. . تو تمام من نبودی مثل یڪ هـمیشہ عادت مثل گرماے زمستون سرد و سخت و بے شهـامت تو غرور من نبودی وقتے از تو مینوشتم تو خرابات تو بودم ڪہ خیال ڪردے بهـشتم...؟! ...

. . تو تمام من نبودی مثل یڪ هـمیشہ عادت مثل گرماے زمستون سرد و سخت و بے شهـامت تو غرور من نبودی وقتے از تو مینوشتم تو خرابات تو بودم ڪہ خیال ڪردے بهـشتم...؟! نہ نفس موند و نہ حسی ڪہ اگہ تو باورم بود رگ خشڪ با تو ...

۳ هفته پیش
2K