mohana4431

mohana4431

‏ما ۱۲ سال تو مدرسه هزارتا جای خالی پر کردیم‌..
پر کردن جای خالی تو که چیزی نیس !

۱۱ ساعت پیش
2K
۲ روز پیش
7K
خنده ودیگرهیچ😍👋

خنده ودیگرهیچ😍👋

۲ روز پیش
7K
۲ روز پیش
7K
❤❤

❤❤

۲ روز پیش
8K
۵ روز پیش
8K
#استوری جدیدنامبروان😍❤😻

#استوری جدیدنامبروان😍❤😻

۵ روز پیش
8K
۶ روز پیش
10K
#پدرپسر😍❤❤❤❤❤

#پدرپسر😍❤❤❤❤❤

۱ هفته پیش
9K
۱ هفته پیش
10K
۱ هفته پیش
7K
برای انان که بایدشبیه جایی باشید،تادرشماآرام بگیرند،به چیزی فکرنکنند،نفس تازه کند... جای دنج یارباشی ورفیق خوب؛ شبیه بالکنی باشیدکه تنها نقطه ای ازخانه است که می شوددران نشست وماه رادید، شبیه ان نیمکتی که درانتهای ...

برای انان که بایدشبیه جایی باشید،تادرشماآرام بگیرند،به چیزی فکرنکنند،نفس تازه کند... جای دنج یارباشی ورفیق خوب؛ شبیه بالکنی باشیدکه تنها نقطه ای ازخانه است که می شوددران نشست وماه رادید، شبیه ان نیمکتی که درانتهای پارک زیردرخت شاهتوت سایه ای بزرگ داردوسنگفرش های پارک به انجاراهی ندارد، شبیه یک خانه ...

۲ هفته پیش
5K
#پست جدیدعمو شری😍❤💋

#پست جدیدعمو شری😍❤💋

۲ هفته پیش
15K
#پست جدیدسوگندجون😍❤❤❤

#پست جدیدسوگندجون😍❤❤❤

۲ هفته پیش
14K
۲ هفته پیش
2K
😍❤😍❤

😍❤😍❤

۲ هفته پیش
4K
❤❤❤

❤❤❤

۲ هفته پیش
4K
۲ هفته پیش
4K
😍😍😍

😍😍😍

۲ هفته پیش
5K
۳ هفته پیش
4K