عاشقانه من

nafas1312

می گویند عشق خدا
به همه یکسان ست
ولی من می گویم
مرا
بیشتر از همه
دوست دارد
وگرنه به همه
یکی مثل #تُ می داد!
..

نظربدید😍😍😍

نظربدید😍😍😍

۲ ساعت پیش
3K
۵ ساعت پیش
6K
۵ ساعت پیش
6K
لطفا نظربدید😍😍

لطفا نظربدید😍😍

۶ ساعت پیش
4K
۶ ساعت پیش
3K
۱ روز پیش
3K
ﻣﺮﺍﻗﺐﺑﺎﺷﯿﻢ.... ﺻﺪﺍﯾﻤﺎﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﺪ ! ﻋﯿﺐ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭاﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ ﺍﻭﻝﺷﺨﺼﯿﺖﺧﻮﺩﺕﺭا ﺗﺮﻭﺭﻣﯽ‌ﮐﻨﯽ، ﺑﻌﺪﺁﺑﺮﻭﯼ آن‌هارا ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ،،‌،،، ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺮﮎدل‌هارا ﺯﻭﺩﺗﺮﺍﺯﻓﺮﯾﺎد ﺯﺑﺎن‌ها ﻣﯽﺷﻨﻮد

ﻣﺮﺍﻗﺐﺑﺎﺷﯿﻢ.... ﺻﺪﺍﯾﻤﺎﻥ ﻗﻠﺒﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﮑﻨﺪ ! ﻋﯿﺐ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺭاﺩﺍﺩ ﻧﺰﻥ ﺍﻭﻝﺷﺨﺼﯿﺖﺧﻮﺩﺕﺭا ﺗﺮﻭﺭﻣﯽ‌ﮐﻨﯽ، ﺑﻌﺪﺁﺑﺮﻭﯼ آن‌هارا ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ،،‌،،، ﺻﺪﺍﯼ ﺗﺮﮎدل‌هارا ﺯﻭﺩﺗﺮﺍﺯﻓﺮﯾﺎد ﺯﺑﺎن‌ها ﻣﯽﺷﻨﻮد

۱ روز پیش
4K
😋 😋 😋 😋

😋 😋 😋 😋

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
4K
۳ روز پیش
7K
۴ روز پیش
5K
عشقه

عشقه

۴ روز پیش
10K
۵ روز پیش
8K
۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
8K
۵ روز پیش
9K
۵ روز پیش
2K
۶ روز پیش
11K
#پدر

#پدر

۶ روز پیش
7K
#روزمرد

#روزمرد

۶ روز پیش
5K