j.s

j.s

۲۶ تیر 1396
2K
s.j

s.j

۲۶ تیر 1396
2K
s.j

s.j

۲۶ تیر 1396
2K
۲۶ تیر 1396
2K
داشتَنِت بِه کُلِ دُنیا می اَرزِه❤️خاص s.j😘 🔻🔻🔻

داشتَنِت بِه کُلِ دُنیا می اَرزِه❤️خاص s.j😘 🔻🔻🔻

۱۶ تیر 1396
5K
بعد از رفتنت... نسبت به همه چیز دلهره دارم😔 j.s.

بعد از رفتنت... نسبت به همه چیز دلهره دارم😔 j.s.

۱۶ تیر 1396
5K
وقتی تو در من هر لحظه مرور می شوی چگونه بی خیال شوم؟! بهترین خیالم 👑 j.s👑

وقتی تو در من هر لحظه مرور می شوی چگونه بی خیال شوم؟! بهترین خیالم 👑 j.s👑

۱۶ تیر 1396
4K
مرگ ها دو دسته اند : مردی که قدم میزند ... زنی که حرف نمی زند ... 👑 j.s 👑

مرگ ها دو دسته اند : مردی که قدم میزند ... زنی که حرف نمی زند ... 👑 j.s 👑

۱۶ تیر 1396
4K
میان این همه

میان این همه "نامردی" باید شیطان را تحسین کرد که "دروغ " نگفت... جهنم را به جان خرید اما تظاهر به دوست داشتن آدم نکرد... 👑 j.s👑

۱۶ تیر 1396
3K
کاش...😔j.s

کاش...😔j.s

۱۶ تیر 1396
3K
‏درد دارد وقتی چیزی را کسر میکنی که با وجودت جمع زده بودی..j.s

‏درد دارد وقتی چیزی را کسر میکنی که با وجودت جمع زده بودی..j.s

۱۶ تیر 1396
3K
اَی بابا کی میفَهمه حال مارو آخه... j.s

اَی بابا کی میفَهمه حال مارو آخه... j.s

۱۶ تیر 1396
3K
+ چه صنمی باهاش داری؟ - نه میشه نخواستش - نه میشه داشتش 🔻🔻🔻

+ چه صنمی باهاش داری؟ - نه میشه نخواستش - نه میشه داشتش 🔻🔻🔻

۱۶ تیر 1396
2K
با همه حرف کم میارم با تو زمان...s.j

با همه حرف کم میارم با تو زمان...s.j

۱۶ تیر 1396
1K
آدما تا یه جایی منتظر برگشتن کسی که دوستش دارن میمونن بعد به نبودنش عادت میکنن... 🔻🔻

آدما تا یه جایی منتظر برگشتن کسی که دوستش دارن میمونن بعد به نبودنش عادت میکنن... 🔻🔻

۱۶ تیر 1396
1K
لعنت ب هرکی غیر من باب دل تو باشه :)s.j

لعنت ب هرکی غیر من باب دل تو باشه :)s.j

۱۶ تیر 1396
1K
هیچ احساسی بهتر از یه پیام غیر منتظره از کسی که دلتنگشی نیست... 🔻🔻🔻

هیچ احساسی بهتر از یه پیام غیر منتظره از کسی که دلتنگشی نیست... 🔻🔻🔻

۱۶ تیر 1396
1K
s.j

s.j

۱۳ تیر 1396
2K
s.j

s.j

۱۳ تیر 1396
2K
ss.j

ss.j

۱۲ تیر 1396
2K