قلب مريض

nilou82

دنیا کی ازت دست پر رفته :(
دنیا هر کی رفته برنگشته :(
دنیا بی وفا دنیا :(

۱ روز پیش
6K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
6K
۴ روز پیش
5K
۴ روز پیش
5K
۵ روز پیش
5K
۵ روز پیش
4K
۵ روز پیش
3K
۵ روز پیش
5K