دَر پیشگاهِـ خُدایِـ مَنـ هیچـ آرِزوییـ مَحالـ نیستـ ...💫

دَر پیشگاهِـ خُدایِـ مَنـ هیچـ آرِزوییـ مَحالـ نیستـ ...💫

۱۹ ساعت پیش
5K
۱ روز پیش
3K
تو اَگَر بَهار رآ صِدا کُنیـ میـ آیَد حَتیٰ اَگَر دِلَشـ جاماندِهـ باشَد میانِـ بَرفـ ها !...💫

تو اَگَر بَهار رآ صِدا کُنیـ میـ آیَد حَتیٰ اَگَر دِلَشـ جاماندِهـ باشَد میانِـ بَرفـ ها !...💫

۱ روز پیش
3K
نآشِنَوا بآشـ وَقتیـ بِهـ آرِزوهایـِ قَشَنْگِتْـ میگَنـ مَحالِهـ !...💫

نآشِنَوا بآشـ وَقتیـ بِهـ آرِزوهایـِ قَشَنْگِتْـ میگَنـ مَحالِهـ !...💫

۱ روز پیش
4K
مآ کِهـ سَختـ نِمیگیریمـ خودِشـ سَختـ میگذَرِهـ !...🦄

مآ کِهـ سَختـ نِمیگیریمـ خودِشـ سَختـ میگذَرِهـ !...🦄

۲ روز پیش
9K
زِنْدِگیـ را بایَد زِنْدِگیـ کَرد آنطور کِهـ دِلَتـ میـ گویَد !...💫

زِنْدِگیـ را بایَد زِنْدِگیـ کَرد آنطور کِهـ دِلَتـ میـ گویَد !...💫

۲ روز پیش
9K
نَهـ دیگِهـ اومَدیـ نَسازیـ ! وَقتِشهـ دِلِتو بِبازیـ ! هَر دَفعِهـ میزَنیـ یِهـ سازیـ ! اِیْـ بابا دِلو نَدِهـ بازیـ !...💫

نَهـ دیگِهـ اومَدیـ نَسازیـ ! وَقتِشهـ دِلِتو بِبازیـ ! هَر دَفعِهـ میزَنیـ یِهـ سازیـ ! اِیْـ بابا دِلو نَدِهـ بازیـ !...💫

۲ روز پیش
7K
میـ تَوانـ دَرْ اوجِـ شادیـ اَزْ غَمـ مُرْد !...

میـ تَوانـ دَرْ اوجِـ شادیـ اَزْ غَمـ مُرْد !...

۲ روز پیش
5K
بُگْذَر و بُگْذار بُگْذَرَد...

بُگْذَر و بُگْذار بُگْذَرَد...

۲ روز پیش
6K
فَروَردینیـ💫

فَروَردینیـ💫

۳ روز پیش
6K
تآ چِشمـ کار میکُنِهـ یِـ سِریـ آدَمیمـ کِهـ هَمـ دیگَرو نَتونِسْتیمـ نِگَهـ داریمُـ گُمـ‌ کَرْدیمـ هَمو !...

تآ چِشمـ کار میکُنِهـ یِـ سِریـ آدَمیمـ کِهـ هَمـ دیگَرو نَتونِسْتیمـ نِگَهـ داریمُـ گُمـ‌ کَرْدیمـ هَمو !...

۴ روز پیش
4K
میدونَمـ مُوَفَقْـ میشَمـ چونـ اَزْ شِکَستـ نِمیتَرسَمـ

میدونَمـ مُوَفَقْـ میشَمـ چونـ اَزْ شِکَستـ نِمیتَرسَمـ

۴ روز پیش
5K
دَردامُو ریختَمـ تو دَریآ نَهَنگـ هآ خُودکُشیـ کَردَنـ

دَردامُو ریختَمـ تو دَریآ نَهَنگـ هآ خُودکُشیـ کَردَنـ

۴ روز پیش
5K
بآ اونـ نِگاهِـ صَدْ ریشتِریـ دِلُ دَر جآ میبَریـ

بآ اونـ نِگاهِـ صَدْ ریشتِریـ دِلُ دَر جآ میبَریـ

۴ روز پیش
7K
تُو بِهـ تَنْهاییـ واسِـ خودِتـ یِـ دُنْیاییـ💫

تُو بِهـ تَنْهاییـ واسِـ خودِتـ یِـ دُنْیاییـ💫

۴ روز پیش
6K
چِقَدْر فاصِلِهـ بود اَز دِلِ تو تا مَنـ !...

چِقَدْر فاصِلِهـ بود اَز دِلِ تو تا مَنـ !...

۴ روز پیش
7K
تَنْهاییتـ رُو بِپَذیر، تو تَنْها دوستِـ خودِتیـ !...

تَنْهاییتـ رُو بِپَذیر، تو تَنْها دوستِـ خودِتیـ !...

۴ روز پیش
12K
۴ روز پیش
6K
مِثْلِ ساحِلـ آرامـ باشـ تا دیگَرانـ مِثلِ دَریا بیـ قَرارَتْـ باشَنْد !...

مِثْلِ ساحِلـ آرامـ باشـ تا دیگَرانـ مِثلِ دَریا بیـ قَرارَتْـ باشَنْد !...

۴ روز پیش
10K
بِهـ دیروز اِجازِهـ نَدِهـ اِمْروزِتُـ خَرابـ کُنِهـ !...

بِهـ دیروز اِجازِهـ نَدِهـ اِمْروزِتُـ خَرابـ کُنِهـ !...

۴ روز پیش
5K