ویژه کنید
عکس و تصویر ‌ ▎➲ مــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔـے خـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔـوام بـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـِ۪۪ٜؓؔـزَنــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـَ۪۪ٜؓؔــم زیــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔـرِ هَمـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔــہ چـــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔـے✋ ▎➲اَز گـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔــریــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔہ هـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔـام گـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـِ۪۪ٜؓؔـرِفتـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔــہ تــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔــا زِنـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔــدِگـــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔے❌ ▎➲ﭼــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔہ ...


▎➲ مــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔـے خـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔـوام بـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـِ۪۪ٜؓؔـزَنــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـَ۪۪ٜؓؔــم زیــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔـرِ هَمـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔــہ چـــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔـے✋

▎➲اَز گـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔــریــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔہ هـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔـام گـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـِ۪۪ٜؓؔـرِفتـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔــہ تــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔــا زِنـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔــدِگـــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔے❌

▎➲ﭼــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔہ ﺣـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔــﺮﻓـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔﺎیے کـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔہ ﺗﺎﯾـــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔﭗ ﺷـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـُ۪۪ٜؓؔﺪ✍

▎➲ولـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔے ﺳـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـِ۪۪ٜؓؔـﻨﺪ ﻧَـــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔﺸـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـُ۪۪ٜؓؔــﺪُ ﭘـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔـﺎﮎ ﺷـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔﺪ ⌛ ↻

▎➲چـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔہ ﺣـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔﺮﻓـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔﺎیـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔے کـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔہ ﺗـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـَ۪۪ٜؓؔـہِ ﺩﻟـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔﻢ مــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔﻮﻧــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔﺪ♥

▎➲ُﺁﺧـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔـﺮِﺷَـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔﻢ ﯾـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔﻪ ﭘُﺴـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔتـــــ ﺷُــ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔﺪ✍

ُ▎➲ﻻﯾـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔکــــ ﺷـ۪۪۪ٜـَ۪۪ٜ۪۪۪ٜؒؔـ۪۪ٜؓؔـــد :
◇◇◇◇◇◆◆◆◆◆◆◆◇◇◇◇◇

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

کانال رسمی ویسگون در تلگرام

http://telegram.me/wisgoon

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...