ویژه کنید
عکس و تصویر اهم اهم😐 ✋ 🏻 دو کلآم حرف دآرم😐 ✋ 🏻 من دیگ میشع گف ۵ ...

اهم اهم😐 ✋ 🏻
دو کلآم حرف دآرم😐 ✋ 🏻
من دیگ میشع گف ۵ سآلع اومدم ویس😐 ولی خب اون اوآیل کجآ و الآن کجآ😐 قبلآ یه ثآنیه هم از ویس نمیرفتم بیرون از بس بآ آدمآش بم خوش میگذشت✋ 🏻 البت هنو بآ اونآ در ارتبآطم...ولی نزدیکآی دوسآلع ریده شده به ویس😐 نسل جدید😐 😂 نآموصن فآزتآن چیست خآهرآن؟؟😐 بآ این پستآ میخآین چیو ثآبت کنین؟؟😐 عآشق شدین؟؟😐 ✋ 🏻 مبآرکتون ولی فآنوصن عشقآتون به ۲۴ ساعت بکشه بعد پست خدآفظی بذارین😐 💕 یآرو تآ طرف ولش میکنه انوآع سرطآنآ رو میگیره درحین عملم ک دآره بع عشقش میگه بآی جون میده😐 اصن لیلی مجنون جلو شمآ سجده میکنن😐 ✋ 🏻
و اینکه اینق تو رول غرقن بشون میگی اصل بده میگه چآن ۲۵ سئول😐 اهااا و مهم تر از همه عشق مخفی بین خآهر و برآدر😐 ✋ 🏻 شرآیط اینم موجوده ک اگ عشقش ولش کنه میره سمت داداشش و میفهمه از اول عآشقش بوده(توله هآتون مبآرکتون😐 )
وجدآنی این مخسره بآزیآ چیه روزی شونصد بآر پست مرگ و خدآفظی میذاره
یه عکس تیغ از اینترنت میگیره میذاره بآی😐 خو بسلآمت عزیزم😐 یوآش ببر تیغ خرآب نشه😐
مصلن انتظار دآرن بآ پست خدآفظیشون جآمه بدریم نه جآنم تو پست خدآفظیتو میزاری و همسرت درحآلی ک خیآر در دهآنش رآ میجوید میگه نهههه نروووو عشقممم بری میمیرم😐
تهش پیج دیگه میزنن شخصیتآشون عوض میشه تبدیل میشن به خآهر برآدر هم😐
توی فآلوینگآم ازین افرآد زیآد دآرم مآشآلله ولی نآموصن ازینکه همچین پستآیی ببینم دیه دآرم میآرم بآلآ😐 یه کلآم آنفآلو😐 ✋ 🏻
اینآ رو نگفتم ک ارشآد شین😐 فق خآستم یکم بیشتر بآ خودتون آشنآتون کنم😐 💕 و اینکه بدونین بآ این کآرآتون ریدین به همه کیپآپرآ 😐 💫 آخه دیدم تآزگیآ تو ویس مد شده درد و دل گفتم منم انجآم بدم تآ مدش نرفته😐
ولی نآموصن قبل عآشق شدنتون قیآفه همو ببینین آرمآن هآتون بهم نخوره یوخ😂 ✋ 🏻
#jinyoung#got7

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

ادامه‌ی دیدگاه ها
Loading...