ویژه کنید
عکس و تصویر درس های آموزنـده از #زندگی_حضرت_ایوب 🌄 انسان دارای فهـم کافـی برای فهمیدن دلیل کارهای خـداوند ...

درس های آموزنـده از #زندگی_حضرت_ایوب

🌄

انسان دارای فهـم کافـی برای فهمیدن دلیل کارهای خـداوند نیست.

با ساکت ماندن در برابر خـداوند ایـوب (ع) تأیید می‌کند کـه وضعیت فعلـی خود را به عنوان خواست خداوند قبول کرده‌است با اینکه دلیل آن را نمی‌داند.

#حضرت_ایوب (علیه السلام) بدلیل بلا و مصیبـت هایی که به او روی آورد نه تنها ناسپاسـی نـکرد بلکـه شکـرگذاریش دو برابر شد.

خداوند بعد از اینکه درستـکاری ایوب (ع) را می‌بیند،
او را به وضعیتی بهتر از وضعیت قبلی خویش بازمی‌گرداند.

حضـرت ایـوب (ع) به داشتن هفت پسر و سه دختر آمرزیده می‌شود.
دختـران او زیباتـرین دختـران تمامی سرزمیـن می‌شوند.
حضـرت ایـوب ۱۴۰ سال دیگر عمر می‌کند و فرزندان فرزندان خود را تا نسل چهارم می‌بینـد.

🌸 🍃 ⭐ ️

🌠 داستـان قرآنـی ایـوب (ع)

شیطان بعد از اینکه می‌شنود ایوب (ع) درستکارتـرین فرد در نسل خود است از خدا اجازه می‌گیرد تا بلاهای مختلف بر سر او آورد.

قـرآن اشاره می‌کند که حضـرت ایـوب (ع) برای مدت زیادی تحت فشار قرار می‌گیرد ، ولیکن اشاره می‌کند که ایوب (ع) هیچگاه 🔹 ایـمـان 🔹 خود را به خداوند از دست نداد.

....
و ایوب را [ یاد کن] هنگامی که پروردگارش را ندا داد که

به من آسیب رسیده‌ است و تویی مهـربانـترین مهـربانان.

پس [دعای] او را اجابت نمودیم و آسیب وارده بر او را برطرف کردیم و کسان او و نظیرشان را همراه با آنان [مجدداً] به وی عطا کردیم [تا] رحمتی از جانب ما و عبـرتـی برای عـبادت کـنندگان [باشد]. -

قرآن، سوره انبیا، آیه ۸۳–۸۴


💝 💝 💝

‎آری خداوند در برابر #صبر_ایوب (ع) تمام نعمـت های از دست رفته را به او باز گرداند و به همان اندازه به آن اضافـه کرد تا این امر برای صاحبـان و خـردمنـدان پند و اندرزی باشد در هنگام سختـی و بلا مضطـرب نشود و ناسپاسـی نـکننـد،

و با صبـر و شکیبایـی نجات خود را از خـداوند مهـربان طلب کند.


💝 ❤ ️ 💝

۱- بزرگ‌ترین سبب نجات و رهایی ایوب÷،

دعا و زاری و تضرع و اظهار نیازمندی او به درگاه الهی، و به یادآوردن خداوند با نام بردن از نام‌های نیکو و صفات والای او، و توسل جستن به او با این اسماء و صفات بود.

۲- گرفتار شدن به بلا و مصیبت نشانه‌ی فرومایگی و تیره‌ روزی شخص نیست بلکه چه بسا این گرفتاری موجب پاک شدن گناهان یا افزایش درجات گردد، خداوند با حکمتی خاص آدمی را بدین شیوه می‌آزماید،

در صحیحین در حدیثی به نقل از ابوهریرهس آمده که پیامبر (ص) فرمودند:

«هیچ رنج و بیماری و غم و اندوه و آزار و اذیتی به شخص مسلمان نمی‌رسد و یا حتی خاری در پای او فرو نمی‌رود، جز آن‌که خداوند آن را کفاره‌ی گناهانش قرار می‌دهد».

۳- دعا برای برطرف شدن رنج و بیماری و دفع بلا در تضاد با صبر و راضی بودن به تقدیر الهی نیست،

چرا که ترک صبر به این شکل است که شخص مبتلا نزد مردم از گرفتاری و مشکلش گله و شکایت می‌کند اما اظهار آن به خداوند متعال و کمک خواستن از او به منزله‌ی ترک صبر نیست.


‎سرگذشت حضـرت ایـوب (ع)‎1- داستان ایوب از نظر قرآن:

در قـرآن کریـم آمده که:

خـدای تعالـی او را به ناراحتـی جسمـی و به داغ فرزندان مبتلا نمود، و سپس، هم عافیتـش داد، و هم فـرزندانـش را و مثل آنان را به وی برگردانید.

و این کار را به مقتضـای رحمـت خودکرد، و به این منظور کرد تا سرگذشت او مایـه تذکـر عابـدان باشد.


‎2- ثنای جمیـل خـدای تعالـی نسبت به آن جناب:

خـدای تعالـی ایـوب (ع) را در زمره انبیـاء و از ذریـه ابراهیـم (ع) شمرده، و نهایت درجه ثنا را بر او خوانده و در سـوره " ص " او را صابـر ، بهتـرین عبـد ، و اَوّٰاب خوانده است .

3- این روایت - به طوری که ملاحظه گردید - ابتلای ایوب را به نحوی بیان کرد که مایه نفرت طبع هر کسی است، و البته روایات دیگری هم مؤید این روایات هست،
ولی از سوی دیگر از ائمه اهل بیت (ع) روایاتی رسیده که این معنا را با شدیدتریـن لحن انکار می کند و - ان شاء الله - آن روایات از نظر خواننده خواهد گذشت.

و از خصال نقل شده که از قطان از سکری، از جوهری، از ابن عماره، از پدرش
از امام صادق، از پدرش(ع) روایت کرده که فرمود:

حضرت ایوب (ع) هفت سال مبتلاشد، بدون اینکـه گناهـی کرده باشد، چون انبیـاء به خاطر عصمـت و طهارتـی که دارند، گناه نمی کننـد، و حتی به سوی گناه - هر چند صغیره باشد - متمایل نمی شوند.

‎و نیز فرمود:

هیچ یک از ابتلائات ایوب (ع) عفونت پیدا نکرد، و بدبو نشد، و نیز صورتش زشت و زننده نگردید،
و
حتی ذره ای خون و یا چرک از بدنش بیرون نیامد، و احدی از دیدن او تنفر نیافت و از مشاهده اش وحشت نکرد، و هیچ جای بدنش کرم نینداخت،

چه، رفتار خدای عزوجل درباره انبیا و اولیای مکرمش که مورد ابتلایشان قرار می دهد، این چنین است.

و اگر مردم از او دوری کردند، به خاطر بی پولی و ضعف ظاهری او بود،

چون مردم نسبت به مقامی که او نزد پروردگارش داشت جاهل بودند، و نمی دانستند که خدای تعالـی اورا تایید کرده، و به زودی فرجی در کارش ایجاد می کند.

🌸 ✨ 🍃

و لذا می بینیم رسول خدا(ص) فرموده:

گـرفتارتـرین مردم از جهت بلاء انبیـاء و بعد از آنان هر کسـی است که مقامـی نزدیک تر به مقام انبیـاء داشته باشد.


☀ ️ ✨ ☀ ️ ✨


‎و اگر خـدای تعالـی او را به بلایـی عظیـم گرفتار کرد، بلایـی که با آن در نظر تمامی مردم خوار و بی مقدار گردید،

برای این بود که
مردم در باره اش دعوی ربوبیـت نکنند، و از مشاهـده نعمـت های عظیمـی که خدا به وی ارزانـی داشتـه ، او را خدا نخواننـد.

‎و نیز برای این بود که مردم از دیدن وضع او استدلال کنند بر اینکه ثوابـهای خدایـی دونوع است،

چون خداوند بعضـی را به خاطر استحـقاقـشان ثـواب می دهد، و بعضی دیگر را بدون استحقاق به نعمـت هایی اختصاص می دهد.

‎و نیز

از دیدن وضـع او عـبرت گرفتـه، دیگر هیچ ضعیـف و فقیـر و مریضـی را به خاطر ضعـف و فقـر و مرضـش تحقیـر نکنند،

چون ممکن است خـدا فرجـی در کار آنان داده، ضعیف را قـوی، و فقیـر را توانگـر ، و مریـض را بهبـودی دهد.

‎و نیز بدانند که

این خـداست که هر کس را بخواهد مریـض می کند، هر چند که پیغمبـرش باشد،

و هر که را بخواهد شفا می دهد به هر جـور و به هر سببـی که بخواهد،

و نیز

همین صحنـه را #مایه_عبرت کسانی قرار می دهد، که باز مشیتـش به عبـرت گیری آنان تعلق گرفته باشد،


همچنان که همین صحنه را

مایـه شقاوت کسی قرار می دهد که خود خواسته باشد

و

مایـه سعادت کسی قرار می دهد که خود اراده کرده باشد،

و در عین حال او در همـه این مشیت ها عادل در قضا، و حکم در افعالش است.

و با بندگانش هیچ عملی نمی کند مگر آن که صالحـتر به حال آنان باشد و بندگانش هر نیرو و قوتی که داشته باشند از او دارند" .

4- ‎و در تفسیر قمی در ذیل جمله "و وهبنا له اهله و مثلهم معهم..." آمده که خدای تعالی آن افرادی را هم که از اهل خانه ایوب قبل از ایام بلاء مرده بودند به وی برگردانید، و نیز آن افرادی را که بعد از دوران بلاء مرده بودند همه را زنده کرد و با ایوب زندگی کردند.

‎و وقتی از ایوب بعد از عافیت یافتنش پرسیدند:

از انواع بلاها که بدان مبتلا شدی کدامیک بر تو شـدیدتـر بود؟
فرمود: شمـاتت دشمـنان "

و در تفسیر مجمع البیان در ذیل جمله "انی مسنی الشیطان..."گفته :

بعضی گفته اند دخالت شیطان در کار ایوب بدین قرار بود، که وقتی مرض او شدت یافت بطوریکه مردم از او دوری کردند،
شیطان در دل آنان وسوسه کرد که آن جناب را پلید پنداشته، و از اوبدشان بیاید،
و نیز به دلهایشان انداخت که او را از شهر و از بین خود بیرون کنند، و حتی اجازه آن ندهند که همسرش که یگانه پرستار او بود، بر آنان درآید،

و ایوب از این بابت سخت متاذی شد، به طوری که در مناجاتش هیچ شکوه ای از دردها که خدا بر او مسلط کرده بودنکرد.

بلکه
🔻 تنها از شیطنت شیطان شکوه کرد که او را از نظر مردم انداخت.🔻

‎قتاده گفته: این وضع ایـوب (ع) هفت سال ادامه داشت، و همین معنا از امام صادق (ع) هم روایت شده است.


🌲 🌲 🌲 🌲 🌲

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...