چنان تنهای تنهایم که حتی نیستم با خود! همین! 👤 اخوان ثالث

چنان تنهای تنهایم که حتی نیستم با خود! همین! 👤 اخوان ثالث

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K
منم پر ِ افتاده‌ی ِ پرنده‌ای که پرواز کرده است ... #علیرضا_روشن

منم پر ِ افتاده‌ی ِ پرنده‌ای که پرواز کرده است ... #علیرضا_روشن

۱ روز پیش
2K
ز سایه خود گریزانم که نور از سایه پنهان‌ست قرارش از کجا باشد کسی کز سایه بگریزد... ‌ ‌‌ #مولانا

ز سایه خود گریزانم که نور از سایه پنهان‌ست قرارش از کجا باشد کسی کز سایه بگریزد... ‌ ‌‌ #مولانا

۱ روز پیش
3K
ایستاده بودم که پرنده رفت نشستم و خواب پرنده را قاب گرفت... #محمدعلی_بهمنی

ایستاده بودم که پرنده رفت نشستم و خواب پرنده را قاب گرفت... #محمدعلی_بهمنی

۱ روز پیش
2K
دلی شکسته و چنگی گسسته گیسویم ولی به زخمه غیبی هنوز می مویم #شهریار

دلی شکسته و چنگی گسسته گیسویم ولی به زخمه غیبی هنوز می مویم #شهریار

۱ روز پیش
5K
من خسته چون ندارم، نفسی قرار بی‌تو به کدام دل صبوری، کنم ای نگار بی‌تو #سعدی

من خسته چون ندارم، نفسی قرار بی‌تو به کدام دل صبوری، کنم ای نگار بی‌تو #سعدی

۱ روز پیش
5K
چو من به کنج ریاضت خزیده را چه تفاوت کزان کرانه بهاری گذشت یا که خزانی #شهریار

چو من به کنج ریاضت خزیده را چه تفاوت کزان کرانه بهاری گذشت یا که خزانی #شهریار

۱ روز پیش
3K
تو را که هر چه مرادست می‌رود از پیش ز بی مرادی امثال ما چه غم دارد #سعدی

تو را که هر چه مرادست می‌رود از پیش ز بی مرادی امثال ما چه غم دارد #سعدی

۱ روز پیش
3K
به گوش آنکه صدای خدا نمی شنود حدیث عشق من افسانه ئی بود واهی #شهریار

به گوش آنکه صدای خدا نمی شنود حدیث عشق من افسانه ئی بود واهی #شهریار

۱ روز پیش
3K
۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
2K
۳ روز پیش
3K
کیست می لغزاند امشب دود را بر چهرهٔ مرمر؟ او ، خدای دشت نیلوفر، جام شب را می کند لبریز آوایش... ! 👤سهراب_سپهری

کیست می لغزاند امشب دود را بر چهرهٔ مرمر؟ او ، خدای دشت نیلوفر، جام شب را می کند لبریز آوایش... ! 👤سهراب_سپهری

۳ روز پیش
2K
گویا خوابهایی که میدیدم؛ همه اش را خودم درست کرده بودم و تعبیر حقیقی آن را، قبلاً میدانسته ام.. ! 👤صادق_هدایت

گویا خوابهایی که میدیدم؛ همه اش را خودم درست کرده بودم و تعبیر حقیقی آن را، قبلاً میدانسته ام.. ! 👤صادق_هدایت

۳ روز پیش
3K
۳ روز پیش
2K
ای دور از دست ! پر تنهایی خسته است که گاه شوری بوزان باشد، که شیار پریدن درتو شود خاموش ! 👤سهراب سپهری

ای دور از دست ! پر تنهایی خسته است که گاه شوری بوزان باشد، که شیار پریدن درتو شود خاموش ! 👤سهراب سپهری

۳ روز پیش
3K
جای مردان سیاست؛ بنشانید درخت که هوا تازه شود... ! 👤سهراب_سپهری

جای مردان سیاست؛ بنشانید درخت که هوا تازه شود... ! 👤سهراب_سپهری

۳ روز پیش
2K
‌‌ جرمت این بودکه پروانه شدی رقصیدی ‌ کاش درپیله تنهایی خودمی ماندی‌‌ ‌ ‌

‌‌ جرمت این بودکه پروانه شدی رقصیدی ‌ کاش درپیله تنهایی خودمی ماندی‌‌ ‌ ‌

۳ روز پیش
2K
فلک در قصد آزارم چرایی؟ #بابا_طاهر

فلک در قصد آزارم چرایی؟ #بابا_طاهر

۳ روز پیش
2K