rrr.ooo.nnn.aaa.kkk

rrr.ooo.nnn.aaa.kkk
eхcυѕe вυт don'т ғorgeт!

êxõ =čhãñîøł
bț§=jįmïñ
bêľáķpïňķ=řõşï
ğāț 7=mářķ


Îm řôņāķ
13
ĺåīk=ļáîķ
fâłoo=fãľóó


pēíj1=@RoozaRooza

We’re dreamers, wanting to be completely out of touch with reality. ما خیال بافیم، میخواهیم بطور کامل به دور از واقعیت باشیم.

We’re dreamers, wanting to be completely out of touch with reality. ما خیال بافیم، میخواهیم بطور کامل به دور از واقعیت باشیم.

Fear of leaving you It turend the happines to worries. ﺩِﻟﺨﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫراس رفتنَت، ﺩلشوره کرد.

Fear of leaving you It turend the happines to worries. ﺩِﻟﺨﻮﺷﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫراس رفتنَت، ﺩلشوره کرد.

With great affection, the flowers thistle از محبت زیادی ، گل ها خار میشوند..

With great affection, the flowers thistle از محبت زیادی ، گل ها خار میشوند..

•ᐤᣕᶣ ᴷᵉ ᒃᣔᶣᣔᒄ ᒃᣔᣵᑋᵉ ᑋᣔᣵᐪ• •ᐜᣔᒻᶣ ᐤᣕᒢᐤᣴᶣ ᴷᵉ ᒃᣔᶣᣔᒄ ᒃᣔᣵᑋᵉ ᣕᶤᑦ.͜.• •‍عونی‌‌‍کِ‌‍ه‌‍بآیَد‍بآشِع‌‍هَص •‍وَلی‍‌عونجوری‍‌کِح‌بآیَد‌بآشِ‌‍ه‌‍نیص͜͡🍵͜͡⁦👨🏿‍🔬

•ᐤᣕᶣ ᴷᵉ ᒃᣔᶣᣔᒄ ᒃᣔᣵᑋᵉ ᑋᣔᣵᐪ• •ᐜᣔᒻᶣ ᐤᣕᒢᐤᣴᶣ ᴷᵉ ᒃᣔᶣᣔᒄ ᒃᣔᣵᑋᵉ ᣕᶤᑦ.͜.• •‍عونی‌‌‍کِ‌‍ه‌‍بآیَد‍بآشِع‌‍هَص •‍وَلی‍‌عونجوری‍‌کِح‌بآیَد‌بآشِ‌‍ه‌‍نیص͜͡🍵͜͡⁦👨🏿‍🔬

Dreams don't work, unless you do. رویاها هیچ کاری نمی‌کنن، مگه اینکه تو کاری کنی و به واقعیت تبدیلشون کنی.

Dreams don't work, unless you do. رویاها هیچ کاری نمی‌کنن، مگه اینکه تو کاری کنی و به واقعیت تبدیلشون کنی.

Choose to be around people who look more like your Future than your Past. اطراف آدم هایی باش که شبیه آینده ات هستن تا گذشت ات.

Choose to be around people who look more like your Future than your Past. اطراف آدم هایی باش که شبیه آینده ات هستن تا گذشت ات.

″ ᔿᣔᣕ ᑋᣔᔿᐤᣕ ᒄᐤᣚᑋᐪᣴ ᒃᣔᒄ ᒃᣳ ᑋᵉᣵᣔᔿ!′ •مَن‌هَمون‌دخدَرِ‍‌‍ہ‌‌بَد‍‌‍ہ‌بی‌حِثَم..‹👩🏾‍⚖⃟🖤›!˝

″ ᔿᣔᣕ ᑋᣔᔿᐤᣕ ᒄᐤᣚᑋᐪᣴ ᒃᣔᒄ ᒃᣳ ᑋᵉᣵᣔᔿ!′ •مَن‌هَمون‌دخدَرِ‍‌‍ہ‌‌بَد‍‌‍ہ‌بی‌حِثَم..‹👩🏾‍⚖⃟🖤›!˝

ᵍᵒ ʸᵒᵛʳˢᵉˡᶠ ᵇᵉᶠᐤᣴᵉ ᐪ ʰᵉʸˡᵉᐪ ᵍᵒ ᵒᶠʸᵒᵛ!-🍒- سَحم‌ما‌عین‌بود‌کہ‌قربآنے‌شیمـ!-👠-

ᵍᵒ ʸᵒᵛʳˢᵉˡᶠ ᵇᵉᶠᐤᣴᵉ ᐪ ʰᵉʸˡᵉᐪ ᵍᵒ ᵒᶠʸᵒᵛ!-🍒- سَحم‌ما‌عین‌بود‌کہ‌قربآنے‌شیمـ!-👠-

ᷱ ⃟ᬼᵐ̄ᵉˢ ᵇ̄ᵃᶜᵠᵍˡ̄ᵐ ᵠᵃⁿᵒᶻ ᵍ̄ᵉʳʸᵉ ᵐˡ̅ᵏ̅ⁿᵃ̅ᵐ̅ ᵃ̅ᵐ̅ᵃ ᵈˡᵍᵉ ᵏᵃ̅ˢˡ ᵇᵉᵠ̅ᵐ ᵍᵠᵒŁ̅̅ ˢᵠᵃ̅ᵠʳᵉ̅ ᵇᵃᶻˡ̅ ⁿᵐˡᵈᵉ ̅̅ᵏˢˡ ̅ᵠᵃᵗˡ ˢᵃʸ̅ ⁿᵐˡᵏⁿᵉ̅ ᵏ̅ᵠᵒ҈ˢᵠ̅ᵠᵃŁᵃ̅ᵐ ᵏⁿᵉ ᵇᵒᶻ̅ᵒʳᵍ ˢᵠᵒॗᵈᵃ̅ⁿ ᶜᵠᵉᵍᵠ̅ᵃᵈ ᵍᵠᵃᵐ᭄̅ مث̸ل بچگ̸یم هن̸وز گ̸ریه می ̸کنم!

ᷱ ⃟ᬼᵐ̄ᵉˢ ᵇ̄ᵃᶜᵠᵍˡ̄ᵐ ᵠᵃⁿᵒᶻ ᵍ̄ᵉʳʸᵉ ᵐˡ̅ᵏ̅ⁿᵃ̅ᵐ̅ ᵃ̅ᵐ̅ᵃ ᵈˡᵍᵉ ᵏᵃ̅ˢˡ ᵇᵉᵠ̅ᵐ ᵍᵠᵒŁ̅̅ ˢᵠᵃ̅ᵠʳᵉ̅ ᵇᵃᶻˡ̅ ⁿᵐˡᵈᵉ ̅̅ᵏˢˡ ̅ᵠᵃᵗˡ ˢᵃʸ̅ ⁿᵐˡᵏⁿᵉ̅ ᵏ̅ᵠᵒ҈ˢᵠ̅ᵠᵃŁᵃ̅ᵐ ᵏⁿᵉ ᵇᵒᶻ̅ᵒʳᵍ ˢᵠᵒॗᵈᵃ̅ⁿ ᶜᵠᵉᵍᵠ̅ᵃᵈ ᵍᵠᵃᵐ᭄̅ مث̸ل بچگ̸یم هن̸وز گ̸ریه می ̸کنم!" اما̸دیگه̸ کسی ̸بهم̸ قول ̸شهر باز̸ی نم̸ی ده کسی حتی س̸عی ̸نمی̸ کنه ی̸کم خ̸وش̸حالم ̸کنه بزر̸گ ̸شدن̸ چه قد̸ر ...

ɪ ᴍɪss ᴛʜᴏsᴇ ᴅᴀʏs ᴡʜᴇɴ ᴍʏ ʟᴀᴜɢʜs ᴡᴇʀᴇ ʀᴇᴀʟ . من دلتنگ اون روزایی هستم که خـنده هام واقعی بودن.
عکس بلند

ɪ ᴍɪss ᴛʜᴏsᴇ ᴅᴀʏs ᴡʜᴇɴ ᴍʏ ʟᴀᴜɢʜs ᴡᴇʀᴇ ʀᴇᴀʟ . من دلتنگ اون روزایی هستم که خـنده هام واقعی بودن."᜴🍇

ᵈʳᵈ dαrαd ĸ ĸѕι вαєѕ drdт вѕнт ĸ т αz drd ᵈˡᵗ вα ᵈˡ o нrғ zdι﹗﹝🥀🖤﹞ دَرد‌دآرَد‌کـِ‌کَسیح‌بآعِث‌دَردَت‌بآشَد‌کـِ‌تُ‌اَزدَردِ‌دِلَتـ‌بآ‌دِلِ‌اوُ‌حَرفح‌‌زَدی‌••͜💸 ⃟ ⊱

ᵈʳᵈ dαrαd ĸ ĸѕι вαєѕ drdт вѕнт ĸ т αz drd ᵈˡᵗ вα ᵈˡ o нrғ zdι﹗﹝🥀🖤﹞ دَرد‌دآرَد‌کـِ‌کَسیح‌بآعِث‌دَردَت‌بآشَد‌کـِ‌تُ‌اَزدَردِ‌دِلَتـ‌بآ‌دِلِ‌اوُ‌حَرفح‌‌زَدی‌••͜💸 ⃟ ⊱

yoυ αreɴ'т jυѕт α ѕтαr тo мe yoυ αre мy wнole ѕĸy ̅❤️🤞🏻✨ ̅ط̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ب̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـرا̅̅ی̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ح̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅م̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ح̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ف̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ق̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ط̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ی̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ح̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ص̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ت̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـار̅̅ح̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ن̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ی̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ص̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ی̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ط̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ت̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅م̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـو̅̅م̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ع̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـا̅̅س̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅م̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـا̅̅ن̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅م̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ن̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ی̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ح̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ❤️🤞🏻✨

yoυ αreɴ'т jυѕт α ѕтαr тo мe yoυ αre мy wнole ѕĸy ̅❤️🤞🏻✨ ̅ط̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ب̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـرا̅̅ی̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ح̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅م̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ح̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ف̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ق̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ط̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ی̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ح̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ص̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ت̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـار̅̅ح̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ن̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ی̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ص̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ی̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ط̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ت̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅م̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـو̅̅م̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅ع̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـا̅̅س̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅م̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـا̅̅ن̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ ̅̅م̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ن̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ی̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ̅̅ح̅̅ـ̅̅ـ̅̅ـ❤️🤞🏻✨

➖⃟🌒••Smile in front of people who hate you, your happiness kills them. در مقابل اونایی که ازت متنفرن لبخند بزن، خوشحالیت اونا رو به کشتن میده! ꙷ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

➖⃟🌒••Smile in front of people who hate you, your happiness kills them. در مقابل اونایی که ازت متنفرن لبخند بزن، خوشحالیت اونا رو به کشتن میده! ꙷ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ᔿᵉᣵᑋᴷᴵ ᔿᵉᣵᒻᵉ ᣴᣔᣕᴳᵉ ᔿᐤᑋᣔᣵᑋ-¡- مشکی‌مث‌رنگ‌موهاش :)!- ᔿᵉᣵᑋᴷᴵ ᔿᵉᣵᒻᵉ ᣴᣔᣕᴳ ᶜᑋᵉᣵᑋᣔᣵᑋ-¡- مشکی‌مث‌رنگ‌چشاش :)!- ᔿᵉᣵᑋᴷᴵ ᔿᵉᣵᒻᵉ ᙆᵉᣕᒄᵉᴳᴵᔿ-¡- مشکی‌مث‌زندگیم :)!- ᔿᵉᣵᑋᴷᴵ ᔿᵉᣵᒻᵉ ᣔᣴᵉᙆᐤ ᑋᣔᔿ-¡- مشکی‌مث‌ارزوهام :)! ꙷ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ᔿᵉᣵᑋᴷᴵ ᔿᵉᣵᒻᵉ ᣴᣔᣕᴳᵉ ᔿᐤᑋᣔᣵᑋ-¡- مشکی‌مث‌رنگ‌موهاش :)!- ᔿᵉᣵᑋᴷᴵ ᔿᵉᣵᒻᵉ ᣴᣔᣕᴳ ᶜᑋᵉᣵᑋᣔᣵᑋ-¡- مشکی‌مث‌رنگ‌چشاش :)!- ᔿᵉᣵᑋᴷᴵ ᔿᵉᣵᒻᵉ ᙆᵉᣕᒄᵉᴳᴵᔿ-¡- مشکی‌مث‌زندگیم :)!- ᔿᵉᣵᑋᴷᴵ ᔿᵉᣵᒻᵉ ᣔᣴᵉᙆᐤ ᑋᣔᔿ-¡- مشکی‌مث‌ارزوهام :)! ꙷ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ᑦᑋᵉᣵᑋᣔᔿ ᒄᐤᣕᒃᣔᒻ ᒃᣔᑋᐤᣕᣔᣕ ᣚᵉ ᒃᵉᒃᣔᣴᣔᣕ ᑋᣔᔿᣔᣵᑋ !

ᑦᑋᵉᣵᑋᣔᔿ ᒄᐤᣕᒃᣔᒻ ᒃᣔᑋᐤᣕᣔᣕ ᣚᵉ ᒃᵉᒃᣔᣴᣔᣕ ᑋᣔᔿᣔᣵᑋ !" چشام‌دنبال‌بهونَن‌کح‌ببارَن‌هَمَش!

instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry.. 🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry.. 🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

•• ᴮᴸᴬᶜᴷ ᴵˢ ᴹᵞ ᴴᴬᴾᴾᵞ ᶜᴼᴸᴼᵁᴿ •• مشکی رنگِ خوشحالیه منه 》

•• ᴮᴸᴬᶜᴷ ᴵˢ ᴹᵞ ᴴᴬᴾᴾᵞ ᶜᴼᴸᴼᵁᴿ •• مشکی رنگِ خوشحالیه منه 》

She was screaming and saying I wouldn't forgive you if you go :( جیغ میزد و میگفت بری نمیبخشمت :(🖤

She was screaming and saying I wouldn't forgive you if you go :( جیغ میزد و میگفت بری نمیبخشمت :(🖤

if you don’t let your past die, then it won’t let you live اگر اجازه ندهید گذشته تان بمیرد ، دیگر به شما اجازه نمی دهد زندگی کنید

if you don’t let your past die, then it won’t let you live اگر اجازه ندهید گذشته تان بمیرد ، دیگر به شما اجازه نمی دهد زندگی کنید

We were drowned in the eyes of someone, who was swimming to another one تو چشمای کسی غرق شدیم که خودش داشت به سمت یکی دیگه شنا میکرد!

We were drowned in the eyes of someone, who was swimming to another one تو چشمای کسی غرق شدیم که خودش داشت به سمت یکی دیگه شنا میکرد!