یادش بــــــخیـــر روزهای خوبی بودن پر از دروغ های الکی

یادش بــــــخیـــر روزهای خوبی بودن پر از دروغ های الکی

3 هفته پیش
4K
3 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
3K
زندگی همین است...هرخاطره غروبی دارد.....هر غروبی خاطره ای!وماجایی بین امیدو انتظارچشم میکشیم تا روزگارمان بگذرد!گاهی هم فرق نمیکند چگونه...فقد بگذرد!

زندگی همین است...هرخاطره غروبی دارد.....هر غروبی خاطره ای!وماجایی بین امیدو انتظارچشم میکشیم تا روزگارمان بگذرد!گاهی هم فرق نمیکند چگونه...فقد بگذرد!

3 هفته پیش
4K
زندگی همین است...هرخاطره غروبی دارد.....هر غروبی خاطره ای!وماجایی بین امیدو انتظارچشم میکشیم تا روزگارمان بگذرد!گاهی هم فرق نمیکند چگونه...فقد بگذرد!

زندگی همین است...هرخاطره غروبی دارد.....هر غروبی خاطره ای!وماجایی بین امیدو انتظارچشم میکشیم تا روزگارمان بگذرد!گاهی هم فرق نمیکند چگونه...فقد بگذرد!

3 هفته پیش
4K
مـــــــــــدرسه خــــــــــــــر اســــــــــــت 😭😭😭😭😭

مـــــــــــدرسه خــــــــــــــر اســــــــــــت 😭😭😭😭😭

3 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
3K
این هم از ناهارمون

این هم از ناهارمون

3 هفته پیش
3K
رقیه نازم خوابه حتی خوابش مثل فرشته هاس

رقیه نازم خوابه حتی خوابش مثل فرشته هاس

3 هفته پیش
3K
زندگی همین است...هرخاطره غروبی دارد.....هر غروبی خاطره ای!وماجایی بین امیدو انتظارچشم میکشیم تا روزگارمان بگذرد!گاهی هم فرق نمیکند چگونه...فقد بگذرد!

زندگی همین است...هرخاطره غروبی دارد.....هر غروبی خاطره ای!وماجایی بین امیدو انتظارچشم میکشیم تا روزگارمان بگذرد!گاهی هم فرق نمیکند چگونه...فقد بگذرد!

3 هفته پیش
3K
سیزده بدر

سیزده بدر

3 هفته پیش
4K
sajedeh.jon💋💋💋💋

sajedeh.jon💋💋💋💋

3 هفته پیش
3K
من وغزل جونم

من وغزل جونم

3 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
3K
3 هفته پیش
3K
gh:sعشق همن💜

gh:sعشق همن💜

3 هفته پیش
3K
4 هفته پیش
3K
4 هفته پیش
3K
4 هفته پیش
3K