سمیرا

sameera


خدایا یاریم کن نگاهم در افق این فضای مجازی جز برای تونبیند و انگشتانم جز برای توکلیدی را نفشرند

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
9K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
1K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
9K
۲ روز پیش
1K
۶ روز پیش
2K