รՁოiгՁ

samira9618

به حباب نگران لب یک رود قسم، و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهدماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز...!!
زندگی ذره كاهیست،
كه كوهش كردیم،
زندگی نام نکویی ست،
كه خارش كردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجزدیدن یار
زندگی نیست بجزعشق،
بجزحرف محبت به كسی،
ورنه هرخاروخسی،
زندگی كرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تاكوچه وپس كوچه واندازه یك عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم ...

💔

💔

۲ روز پیش
2K
💕

💕

۱ هفته پیش
3K
دالی😍

دالی😍

۱ هفته پیش
2K
😢

😢

۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
2K
و چه ارزان می فروشیم لذت با هم بودن را چه زود دیر می شود.. و نمی دانیم که، فردا می آید شاید ما نباشیم...

و چه ارزان می فروشیم لذت با هم بودن را چه زود دیر می شود.. و نمی دانیم که، فردا می آید شاید ما نباشیم...

۳ هفته پیش
5K
😔

😔

۳ هفته پیش
3K
😂 😂

😂 😂

۱۸ مهر 1398
5K
❤

۱۲ مهر 1398
3K
۱۱ مهر 1398
3K
۱۱ مهر 1398
3K
۱۱ مهر 1398
3K
۱۱ مهر 1398
3K
@kpop.fati

@kpop.fati

۶ مهر 1398
3K
۲۸ شهریور 1398
3K
۲۸ شهریور 1398
3K
۲۸ شهریور 1398
3K
۲۷ شهریور 1398
3K