نَـرم نَـرمَک می رِسَـد فَصـلِ اَنـار... خـوُش بـەِ حـالِ روزِگـار😍 🍁

نَـرم نَـرمَک می رِسَـد فَصـلِ اَنـار... خـوُش بـەِ حـالِ روزِگـار😍 🍁

۱ هفته پیش
4K
[-•دَر دُنیآ فَقَطٰ یِکـ نَفَرٖ وُجوُد دآرَد کِهـ بایَدٖ اَزْ اٌوٖ بِهٖتَرٖ بآشیٓدٖ،و آن کَسی نیستْ جُز گُذَشتِه خُودِتآن... فَراموُش نَکُنید تَغییر فَقَط نیازِ زِندِگی نیست خودِ زِندگیستٖ^-]ْ

[-•دَر دُنیآ فَقَطٰ یِکـ نَفَرٖ وُجوُد دآرَد کِهـ بایَدٖ اَزْ اٌوٖ بِهٖتَرٖ بآشیٓدٖ،و آن کَسی نیستْ جُز گُذَشتِه خُودِتآن... فَراموُش نَکُنید تَغییر فَقَط نیازِ زِندِگی نیست خودِ زِندگیستٖ^-]ْ

۶ مرداد 1398
6K
😹😻

😹😻

۶ مرداد 1398
5K
💎🌈🌼🎨📚📕📓💚❤😻

💎🌈🌼🎨📚📕📓💚❤😻

۴ مرداد 1398
4K
😍❤

😍❤

۳ مرداد 1398
4K
ژووون😻❤🙈

ژووون😻❤🙈

۲ مرداد 1398
4K
#رَنْـگٰی_رَنْـگٰی 😻🌈💎🔥

#رَنْـگٰی_رَنْـگٰی 😻🌈💎🔥

۲ مرداد 1398
3K
#خُـدآ😍 بە خدا گفتم:بیا جهان را قسمت کنیم🍃 ٱسمان برای من ابرهایش مال تو☁ 🍀 دریا مال من موجش مال تو🐟 💕 ماە مال من خورشید مال تو🌻 🍀 خدا خندید و گفت:تو فقط بندگی ...

#خُـدآ😍 بە خدا گفتم:بیا جهان را قسمت کنیم🍃 ٱسمان برای من ابرهایش مال تو☁ 🍀 دریا مال من موجش مال تو🐟 💕 ماە مال من خورشید مال تو🌻 🍀 خدا خندید و گفت:تو فقط بندگی کن😊 💞 همە دنیا مال تو،من هم مال تو😍 🙈

۳۱ تیر 1398
6K
زندگی کن... بخند... عاشق شو... زیرا نفرت و اندوە،فقط علف های هرز باغ زندگی را آبیاری می کنند...!

زندگی کن... بخند... عاشق شو... زیرا نفرت و اندوە،فقط علف های هرز باغ زندگی را آبیاری می کنند...!

۲۹ تیر 1398
4K
۲۶ تیر 1398
4K
😍😍🙈

😍😍🙈

۲۵ تیر 1398
5K
۱۹ تیر 1398
6K
A smile from you can bring happiness to anyone even if the don't like you

A smile from you can bring happiness to anyone even if the don't like you

۱۶ تیر 1398
8K
you are never fully dressed with out a smile :)

you are never fully dressed with out a smile :)

۱۴ تیر 1398
7K
۱۳ تیر 1398
6K
😻🙈❤

😻🙈❤

۱۲ تیر 1398
7K
۱۲ تیر 1398
6K
۱۲ تیر 1398
7K
۹ تیر 1398
7K
۸ تیر 1398
7K