***اميرعلي***

shekasteh

ومن به اندازه تمام تنهاییهاتنهاوبه اندازه تمام ریگهای بیابانهاغمگین وبه اندازه تمام سالهای زندگی خسته ام،این حس ومدیون آدمهایی هستم که روزی فریب حرفهاووعده های دروغ شون وخوردم، لعنت به سادگی....

#flowers

#flowers

۷ ساعت پیش
4K
#flowers

#flowers

۷ ساعت پیش
4K
روزتون به طراوت گلها

روزتون به طراوت گلها

۷ ساعت پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
۲ روز پیش
3K
#flowers

#flowers

۲ روز پیش
4K
۲ روز پیش
4K
#flowers

#flowers

۲ روز پیش
4K
#flowers

#flowers

۲ روز پیش
4K
دروددوستان، روزتون سرشارازنگاه خدا

دروددوستان، روزتون سرشارازنگاه خدا

۲ روز پیش
4K
دلم تنهاترین دلهاست اینجا،که ازدست رفاقت تیرخورده،دلم باپای خسته لنگ لنگون تن زخمی شوازکوی توبرده،قدیمهامونس ویارش توبودی،ولی حالا دلم تنهاترینه چه خوش بودم به حرفهای دروغت که:عشق من پناه آخرینه!!!!!،،،،،

دلم تنهاترین دلهاست اینجا،که ازدست رفاقت تیرخورده،دلم باپای خسته لنگ لنگون تن زخمی شوازکوی توبرده،قدیمهامونس ویارش توبودی،ولی حالا دلم تنهاترینه چه خوش بودم به حرفهای دروغت که:عشق من پناه آخرینه!!!!!،،،،،

۴ روز پیش
9K
#flowers

#flowers

۴ روز پیش
9K
همه جاقرمزته!!!!!

همه جاقرمزته!!!!!

۴ روز پیش
8K
برایت چه بخواهم ز خدا؟ بهتر ازاینکه خودش پنجره ی باز اتاقت باشد عشق محتاج نگاهت باشد خلق لبریز دعایت باشد ودلت تابه ابد وصل خدایی باشد که همین نزدیکیست سلااااام🍂🍃 روزتون سرشارازنگاه خدا

برایت چه بخواهم ز خدا؟ بهتر ازاینکه خودش پنجره ی باز اتاقت باشد عشق محتاج نگاهت باشد خلق لبریز دعایت باشد ودلت تابه ابد وصل خدایی باشد که همین نزدیکیست سلااااام🍂🍃 روزتون سرشارازنگاه خدا

۵ روز پیش
19K
بعدحمله زنبورها

بعدحمله زنبورها

۵ روز پیش
9K
#flowers

#flowers

۵ روز پیش
8K
#flowers

#flowers

۵ روز پیش
8K
#flowers

#flowers

۵ روز پیش
7K
#flowers

#flowers

۵ روز پیش
7K