دعا می کنم شبتون پر امید بختتون سپید عشقتون خدا زندگیتون پویا حاجتتون روا و لحظه هاتون پر از آرامش باشه #شبتون_آروم🌙♥️♥️

دعا می کنم شبتون پر امید بختتون سپید عشقتون خدا زندگیتون پویا حاجتتون روا و لحظه هاتون پر از آرامش باشه #شبتون_آروم🌙♥️♥️

۱۶ بهمن 1396
26K
@shervghazal1...✍ 🎀ঊঈ🍃🌺🍃ঊঈ🎀 مرگ زنی ست تنها. بیدار می شود و هنوز

@shervghazal1...✍ 🎀ঊঈ🍃🌺🍃ঊঈ🎀 مرگ زنی ست تنها. بیدار می شود و هنوز "شب به خیر" دیشبش را توی گوشی بی پاسخ می بیند بیدار می شود توی دلش سلام می گوید توی دلش خرد می شود و توی آینه ماتیکش را یک دور بیشتر می کشد روی لب #ویدا_احسان #شبتون_خوش

۱۶ بهمن 1396
26K
مرا در اغوش بگیر میخواهم بهار را زودتر تجربه کنم❤️💋 #عکس_نوشته

مرا در اغوش بگیر میخواهم بهار را زودتر تجربه کنم❤️💋 #عکس_نوشته

۱۶ بهمن 1396
27K
۱۶ بهمن 1396
18K
۱۶ بهمن 1396
18K
۱۶ بهمن 1396
18K
۱۶ بهمن 1396
18K
۱۶ بهمن 1396
18K
۱۶ بهمن 1396
18K
۱۶ بهمن 1396
18K
۱۶ بهمن 1396
18K
۲۴ دی 1396
4K
۲۴ دی 1396
4K
۲۴ دی 1396
3K
۲۴ دی 1396
10K
۲۴ دی 1396
10K
آنقدر رویا بافتم تا به موهایت رسیدم باز بافتم بافتم بافتم تا فهمیدم عجب تافته ی جدا بافته ای برایم شده ای...

آنقدر رویا بافتم تا به موهایت رسیدم باز بافتم بافتم بافتم تا فهمیدم عجب تافته ی جدا بافته ای برایم شده ای...

۲۰ دی 1396
15K
۲۰ دی 1396
15K
۲۰ دی 1396
14K
و مرا در آغوش گرفت، و یادم رفت؛ شب چقدر دلگیر است، قسط هایِ خانه عقب افتاده و یک ماه است دوستت دارم به من نگفته... من را در آغوش گرفت و من هرچیزی جز ...

و مرا در آغوش گرفت، و یادم رفت؛ شب چقدر دلگیر است، قسط هایِ خانه عقب افتاده و یک ماه است دوستت دارم به من نگفته... من را در آغوش گرفت و من هرچیزی جز آغوشش را از یاد بردم... @LoOoOovvllllly

۲۰ دی 1396
12K