اطلاع رسانه از محل مورد اعتماد

اطلاع رسانه از محل مورد اعتماد

۲۹ مهر 1397
181
ادامه درمان

ادامه درمان

۲۹ مهر 1397
184
تن آدمی شرف است به جان آدمیت و....راسته یا دروغ ؟

تن آدمی شرف است به جان آدمیت و....راسته یا دروغ ؟

۲۹ مهر 1397
240
زدم تو کار درمانی

زدم تو کار درمانی

۲۹ مهر 1397
186
روشن ترین دلیل وضع موجود کشور

روشن ترین دلیل وضع موجود کشور

۱۹ مهر 1397
183
گویا ترین عکس چند سال اخیر

گویا ترین عکس چند سال اخیر

۱۹ مهر 1397
182
سکوت و نگاه به افق از حماقت سازشگران

سکوت و نگاه به افق از حماقت سازشگران

۶ مهر 1397
188
جالب

جالب

۴ مهر 1397
208
حقیقت ،فقط خدا هواتو داره

حقیقت ،فقط خدا هواتو داره

۴ مهر 1397
241
آبشنگولیش اصل بوده

آبشنگولیش اصل بوده

۱۴ شهریور 1397
185
تلاش هدفمند

تلاش هدفمند

۱۴ شهریور 1397
244
حرص نخورید دنیا همش همینه

حرص نخورید دنیا همش همینه

۱۴ شهریور 1397
195
بر طبل شادانه بکوب ، ماشین زیر۴۵ تومن ۷.۵ میلیون و ماشین بالای ۴۵ میلیون تومن ۹.۵ میلیون رفت بالا البته رسمی

بر طبل شادانه بکوب ، ماشین زیر۴۵ تومن ۷.۵ میلیون و ماشین بالای ۴۵ میلیون تومن ۹.۵ میلیون رفت بالا البته رسمی

۱۴ شهریور 1397
193
حالش را ببرید ،بر طبل شادانه بکوب ....😂 👏 😉

حالش را ببرید ،بر طبل شادانه بکوب ....😂 👏 😉

۱۴ شهریور 1397
176
حقیقت خنده دار

حقیقت خنده دار

۱۴ شهریور 1397
230
شباهت عجیب

شباهت عجیب

۱۴ شهریور 1397
182
کاربردی

کاربردی

۱۴ شهریور 1397
182
منطق

منطق

۷ شهریور 1397
214
عبرت

عبرت

۷ شهریور 1397
179
عجیب

عجیب

۷ شهریور 1397
181