دخی دایمو اومم

دخی دایمو اومم

۱۸ آبان 1396
651
سلامتی هرچی پسره

سلامتی هرچی پسره

۱۸ آبان 1396
425
ای خدا سال دیگه نوبتی هم باشه نوبت منهه

ای خدا سال دیگه نوبتی هم باشه نوبت منهه

۱۸ آبان 1396
466
اخ بهمنی متفاوته باو

اخ بهمنی متفاوته باو

۱۸ آبان 1396
523
تو چی کار میکنی با ادما اخه همه عاشقتن

تو چی کار میکنی با ادما اخه همه عاشقتن

۱۸ آبان 1396
536
خستید بلایکید همتونو دوج دالم

خستید بلایکید همتونو دوج دالم

۱۸ آبان 1396
564
و دخی دای خوشجلم فداش شم هرکی خوشش اومده بلایکه

و دخی دای خوشجلم فداش شم هرکی خوشش اومده بلایکه

۱۸ آبان 1396
702
بهمنی ها لایک

بهمنی ها لایک

۱۸ آبان 1396
491