دخی دایمو اومم

دخی دایمو اومم

۱۸ آبان 1396
979
سلامتی هرچی پسره

سلامتی هرچی پسره

۱۸ آبان 1396
704
ای خدا سال دیگه نوبتی هم باشه نوبت منهه

ای خدا سال دیگه نوبتی هم باشه نوبت منهه

۱۸ آبان 1396
737
اخ بهمنی متفاوته باو

اخ بهمنی متفاوته باو

۱۸ آبان 1396
789
تو چی کار میکنی با ادما اخه همه عاشقتن

تو چی کار میکنی با ادما اخه همه عاشقتن

۱۸ آبان 1396
798
خستید بلایکید همتونو دوج دالم

خستید بلایکید همتونو دوج دالم

۱۸ آبان 1396
1K
و دخی دای خوشجلم فداش شم هرکی خوشش اومده بلایکه

و دخی دای خوشجلم فداش شم هرکی خوشش اومده بلایکه

۱۸ آبان 1396
1K
بهمنی ها لایک

بهمنی ها لایک

۱۸ آبان 1396
866