❈zαĦяα❈

zahrapershian

آتش#عشق پس از#مرگ نگردد خاموش ؛
این #چراغی است کزین خانه به آن خانه برند ...
#حافظ

حتی اگر ... تمام #مردم این شهر هم دوستت داشته باشند ... #مهری که در #دلت جا مانده تنها جفت و جور نگاه خودم میشود ... . #حمیدرضا_عبداللهی

حتی اگر ... تمام #مردم این شهر هم دوستت داشته باشند ... #مهری که در #دلت جا مانده تنها جفت و جور نگاه خودم میشود ... . #حمیدرضا_عبداللهی

3 ساعت پیش
2K
هیچ #حس_خوبی تو #زندگیت... دو بار #تکرار نمیشه... حواست باشه راحت از کنارش نگذری...

هیچ #حس_خوبی تو #زندگیت... دو بار #تکرار نمیشه... حواست باشه راحت از کنارش نگذری...

3 ساعت پیش
3K
14 ساعت پیش
3K
14 ساعت پیش
3K
14 ساعت پیش
3K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
14 ساعت پیش
2K
#بوسه هایت طعم #آزادی میدهند ویک دریچه فاصله است تا #پرواز آغوش بگشا !!! #مه_بانو_آبانی

#بوسه هایت طعم #آزادی میدهند ویک دریچه فاصله است تا #پرواز آغوش بگشا !!! #مه_بانو_آبانی

1 روز پیش
5K
یک فرصت به من بده که غلط #ببوسمت و تمام طول #سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم ...!

یک فرصت به من بده که غلط #ببوسمت و تمام طول #سال را جریمه ام کن که از روی آن هزار بار تمرین کنم ...!

1 روز پیش
4K
1 روز پیش
4K
1 روز پیش
4K
1 روز پیش
4K
1 روز پیش
4K