►sнιvα

-shiva-

❤️му lιfe мeнdι
تا #سَنْگْ نَباشْی...#بُتِ هیچْکَسْ نِمیشْی...
https://telegram.me/video_queen َ

+اشتیـ کُنیمـ؟?-تاحالا یِہ کِتابـُ دو بارخوندیـ؟?-ارهـ. . .!...
۲۲

+اشتیـ کُنیمـ؟?-تاحالا یِہ کِتابـُ دو بارخوندیـ؟?-ارهـ. . .!...

اصنــ مگِهـ میشِهـْ هَمِهـ چیـْ یِهـ شَبِهـ بِهـ فآعـکـ بِر...
۱

اصنــ مگِهـ میشِهـْ هَمِهـ چیـْ یِهـ شَبِهـ بِهـ فآعـکـ بِر...

سلامــ :|بعـد یهـ مآهـ...اصنـ کسیـ منـو یادشـ هَسـ..(':
۱۵

سلامــ :|بعـد یهـ مآهـ...اصنـ کسیـ منـو یادشـ هَسـ..(':

هـَمیشهـ بهِتـ میگمـ:دَعوا باتورو بِهـ دوستیـ بارهرکَسهـ دیگ...
۶

هـَمیشهـ بهِتـ میگمـ:دَعوا باتورو بِهـ دوستیـ بارهرکَسهـ دیگ...

اِنگار خواب هَم مِثلِ توبِه مَن نِمیاد..  :)
۲

اِنگار خواب هَم مِثلِ توبِه مَن نِمیاد.. :)

تآ مال یکیـْ دیگه میشیـ بقیِه یادشونـْ میآد که چقدر دوستتـ...
۷

تآ مال یکیـْ دیگه میشیـ بقیِه یادشونـْ میآد که چقدر دوستتـ...

آنْلایْـنْـــِــهْ...وَلیـ بَهــونِه ایـ نَدارَی کِه بِهِــش...
۵

آنْلایْـنْـــِــهْ...وَلیـ بَهــونِه ایـ نَدارَی کِه بِهِــش...

| قویترینـ مرد دنیامـ باشیـ محتاجـ خلـ بازیایـ یهـ دختریـ|
۳

| قویترینـ مرد دنیامـ باشیـ محتاجـ خلـ بازیایـ یهـ دختریـ|

شآید دنیآیِ ما #جهنمِ یه دنیایِ دیگهـ باشهــ ...
۲

شآید دنیآیِ ما #جهنمِ یه دنیایِ دیگهـ باشهــ ...

شآیَد بِتونـی قِیدِشـو بِزَنیـ وَلیـ چِشمهـ دیدَنشـو بآ کَسـ...
۲

شآیَد بِتونـی قِیدِشـو بِزَنیـ وَلیـ چِشمهـ دیدَنشـو بآ کَسـ...

nothing left to make me feel anymore...
۱۲

nothing left to make me feel anymore...

عُمقِ فاجِعه دُخَتریست که دیگَر از خودَش عَکسی نمیگیرَد...
۳

عُمقِ فاجِعه دُخَتریست که دیگَر از خودَش عَکسی نمیگیرَد...

I hate u I love u I hate that I want u
۷

I hate u I love u I hate that I want u

چهـ نِسْبَتیـ باهاشـ داریـ ؟ "لَسْتـ سیْنـاشـو" چِکــ میکُنَ...
۲

چهـ نِسْبَتیـ باهاشـ داریـ ؟ "لَسْتـ سیْنـاشـو" چِکــ میکُنَ...

تَولدمـ مبآرکـ:)
۳۱

تَولدمـ مبآرکـ:)

بغلـْ تو میدِهـ بهـ منـ حِسِـ قشنگو:)#shiva_mehdi_love
۱۳

بغلـْ تو میدِهـ بهـ منـ حِسِـ قشنگو:)#shiva_mehdi_love

یه‍ِ وَقتـایی‍ تو زندگیت‍ بایَـدتاوان‍ِ ِدُعاهایِ‍ مُستجابـ ...
۳

یه‍ِ وَقتـایی‍ تو زندگیت‍ بایَـدتاوان‍ِ ِدُعاهایِ‍ مُستجابـ ...

|اَگِهـ هَمِهـْ دُنیآ بِگَنـ بَدیـْ بآزمـْ اینـ دِلـ لَعنَ...
۴

|اَگِهـ هَمِهـْ دُنیآ بِگَنـ بَدیـْ بآزمـْ اینـ دِلـ لَعنَ...

بِخند حتیٰ اگِهـ بآختیـْبزار شَکـ کُنهـ بِهـ بردِشـْ
۴

بِخند حتیٰ اگِهـ بآختیـْبزار شَکـ کُنهـ بِهـ بردِشـْ

[واسِه مَن داری با هَمِه فَرق][m_sh]
۴

[واسِه مَن داری با هَمِه فَرق][m_sh]