شعله زرد در خوابگاه...
۶

شعله زرد در خوابگاه...

گل های حیاطمون :-)
۱۰

گل های حیاطمون :-)

جهیزیه ای برای خوابگاه:-)(البته برای چندمین بار)
۲

جهیزیه ای برای خوابگاه:-)(البته برای چندمین بار)

سبزه خودم درست کردم:-)
۵

سبزه خودم درست کردم:-)

دهن مردم....
۱

دهن مردم....

باران عشق...
۹

باران عشق...

الکتروکاردیوگرام زندگی...
۳

الکتروکاردیوگرام زندگی...

زیبا ترین قسم سهرااااب...
۲

زیبا ترین قسم سهرااااب...

معنی:سکوت قبول کردن نیستجوابیه برای کسی که بفهمهبدان که اگه ...
۴

معنی:سکوت قبول کردن نیستجوابیه برای کسی که بفهمهبدان که اگه ...

همدردی با دیگران
۴

همدردی با دیگران