آقای دکتر حداد عادل تعریف می‌کردند: سال 77، خانمی به منزل ما...
۱

آقای دکتر حداد عادل تعریف می‌کردند: سال 77، خانمی به منزل ما...

شيوه جديد دزدييه موتور سوار كه جعبه غذا پشتشه، خيلي ملتمسانه...
۱۰

شيوه جديد دزدييه موتور سوار كه جعبه غذا پشتشه، خيلي ملتمسانه...

دروغ مردانه:هیزم شکنی مشغول قطع کردن یه شاخه درخت بالای رودخ...

دروغ مردانه:هیزم شکنی مشغول قطع کردن یه شاخه درخت بالای رودخ...

مجردا بخوننبه بابام گفتم: می خوام زن بگیرمیه نگاهی بهم کرد و...
۲

مجردا بخوننبه بابام گفتم: می خوام زن بگیرمیه نگاهی بهم کرد و...

share kOnin Plz....اسمش علیــه ، ۲ سالشه طفلی چشم چپش نابینا...
۸

share kOnin Plz....اسمش علیــه ، ۲ سالشه طفلی چشم چپش نابینا...

خدا خر را آفرید و به او گفت:                ...
۳

خدا خر را آفرید و به او گفت: ...

خخخخخخخخخ

خخخخخخخخخ