سخته بدون تو رفتن حتی در قبر
۱

سخته بدون تو رفتن حتی در قبر

عشق ترا مثل ....... سوزاندم
۱

عشق ترا مثل ....... سوزاندم

قشنگه
۲

قشنگه

پیاده روی تو را ه کربلا

پیاده روی تو را ه کربلا

بیا به عظمت خدا با هم نگاه کنیم
۲

بیا به عظمت خدا با هم نگاه کنیم

خدا کنه تو راه کربلا باشید تا ببینی عشق به اقا چه معنی داره
۲

خدا کنه تو راه کربلا باشید تا ببینی عشق به اقا چه معنی داره

چه صفایی داره بین الحرمین از یک طرف اقا امام حسین از یک طرف ...

چه صفایی داره بین الحرمین از یک طرف اقا امام حسین از یک طرف ...

بدون شرح

بدون شرح

عشق به اقا امام حسین

عشق به اقا امام حسین

رفتن به پیشگاه اقا چه خجالت اوره
۱

رفتن به پیشگاه اقا چه خجالت اوره

پیاده راه رفتن و رسیدن به کربلا
۳

پیاده راه رفتن و رسیدن به کربلا

ایوان نجف عجب صفایی داره توکربلا بودم جای همه شما خالی
۲

ایوان نجف عجب صفایی داره توکربلا بودم جای همه شما خالی

اگه گفتی قیافه چه کسی را داره ؟؟؟
۶

اگه گفتی قیافه چه کسی را داره ؟؟؟

چه صفایی داره تو حرم اقا دعا کردم همه شما را
۴

چه صفایی داره تو حرم اقا دعا کردم همه شما را

ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍﻋﺸﻘﻤﻮ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽﻗﻮﻝ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﯽﻗﻮ...
۱

ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺗﻮﺭﻭ ﺧﺪﺍﻋﺸﻘﻤﻮ ﺍﺫﯾﺖ ﻧﮑﻨﯽﻗﻮﻝ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺪﻩ ﺑﻬﺶ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﮑﻨﯽﻗﻮ...

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺪﺍ...

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﮐﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﺩﺭﯾﺎ ﺑﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻗﺎﯾﻖ ﻧﺪﺍ...

ﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺪﯾﺴﺖ !!!!ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﻡ،،،ﻭ ﺗﻮ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺍﻭ ...

ﭼﻪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺑﺪﯾﺴﺖ !!!!ﻣﻦ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﯽ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﻡ،،،ﻭ ﺗﻮ ﺁﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺍﻭ ...

ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭ !!...ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻏﻤﯽ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮ ﺯﯾﺮﺍ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﻏﻤﮕﯿﻨ...

ﺩﻭﺳﺖ ﺑﺪﺍﺭ !!...ﺍﺯ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎ ﻏﻤﯽ ﺑﻪ ﺩﻝ ﻧﮕﯿﺮ ﺯﯾﺮﺍ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺰ ﻏﻤﮕﯿﻨ...

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺟ...
۱

ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺭﻓﺘﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﻢﻣﻦ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺎ ﺟ...

ﮔﻔﺘﻲ ﻣﻴﺮﻡ ﺳﻔﺮ ﻭﻟﻲ ﻣﻴﺎﻡ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﭘﺮﮔﻔﺘﻲ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻛﻨﺎﺭﺗﻢ ﻏﺼﻪ ﻱ...

ﮔﻔﺘﻲ ﻣﻴﺮﻡ ﺳﻔﺮ ﻭﻟﻲ ﻣﻴﺎﻡ ﭘﻴﺸﺖ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﭘﺮﮔﻔﺘﻲ ﺗﺎ ﻣﻦ ﻛﻨﺎﺭﺗﻢ ﻏﺼﻪ ﻱ...