#ماه_من

#ماه_من

وا ز جور مخـــــالف ، چون قیرگـــون گردیدعــزیز فاطمه از اسب...

وا ز جور مخـــــالف ، چون قیرگـــون گردیدعــزیز فاطمه از اسب...

روی کفنم بنویسید: . "موریانه ها کامتان شیرین باشد" . این تن ...

روی کفنم بنویسید: . "موریانه ها کامتان شیرین باشد" . این تن ...

حسین جان...کاش می شد وسط دست رساندن به ضریح...مثل حجاج مِنا ...

حسین جان...کاش می شد وسط دست رساندن به ضریح...مثل حجاج مِنا ...