نماز توبه هر هفته روز یکشنبه

نماز توبه هر هفته روز یکشنبه

الهی گروهی در پی لفاظی اند و گروهی با تو عشقبازی    کنند اول...

الهی گروهی در پی لفاظی اند و گروهی با تو عشقبازی کنند اول...

الهي تو خدای خاتم الانبیاء هستی پس هر که به خداییغیر تو ایما...

الهي تو خدای خاتم الانبیاء هستی پس هر که به خداییغیر تو ایما...