جانفدای سید خراسانی

allah313

من خدا را در قلب کسانی دیدم که بی هیچ توقعی، مهربانند...:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:
:heavy_black_heart: ممنونم از همراهیتون:heavy_black_heart:

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: سایت پلیس...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: سایت پلیس...

:heavy_black_heart: #مجنون اگرچه چندی ست ... دست از جنون کشی...
۱

:heavy_black_heart: #مجنون اگرچه چندی ست ... دست از جنون کشی...

:heavy_black_heart:کی گفته #ازدواج بده:exclamation_question_...
۲

:heavy_black_heart:کی گفته #ازدواج بده:exclamation_question_...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  داستان ک...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: داستان ک...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #هرزه شدی...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #هرزه شدی...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: در حالی ک...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: در حالی ک...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:وقتی ارزشه...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:وقتی ارزشه...

#فساد ...مثل وضع مملکت، هردفعه به ما تو شُک میدی...........#...
۰

#فساد ...مثل وضع مملکت، هردفعه به ما تو شُک میدی...........#...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #مشکلات_ت...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #مشکلات_ت...

:heavy_black_heart:   #زندگی رو سخت نگیر.اینم میگذره، رفیق.....
۰

:heavy_black_heart: #زندگی رو سخت نگیر.اینم میگذره، رفیق.....

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #زندگی دن...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #زندگی دن...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  « #گل » ...
۵

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: « #گل » ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #چهارشنبه...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #چهارشنبه...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:از ظهور #ا...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:از ظهور #ا...

#:thumbs_up_sign: بچه بودم دندونم که درد میگرفت بابام میگفت ...
۳

#:thumbs_up_sign: بچه بودم دندونم که درد میگرفت بابام میگفت ...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  #بچه بود...
۰

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #بچه بود...

#بیشعوری کتابی‌ست به طنز دربارهٔ در مورد «تجاوز حماقت‌آمیز ا...
۰

#بیشعوری کتابی‌ست به طنز دربارهٔ در مورد «تجاوز حماقت‌آمیز ا...

:large_red_circle: جشن یومیه  #سران_فتنه اسمش رو گذاشتند #حص...
۰

:large_red_circle: جشن یومیه #سران_فتنه اسمش رو گذاشتند #حص...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards:  #پراید ۴...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: #پراید ۴...

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ...
۲

:arrow_pointing_rightwards_then_curving_downwards: ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ...