وای چقد بانمکن

وای چقد بانمکن

دلم گرفته آسمون

دلم گرفته آسمون

بزرگترین اشتباهم این بود ....ک بادیدن اولین "دل" حکم کردم

بزرگترین اشتباهم این بود ....ک بادیدن اولین "دل" حکم کردم